Fagskolen Kristiania med historisk fagområdeakkreditering

Som landets første fagskole, har Fagskolen Kristiania i dag fått akkrediteringsrett på sitt tredje fagområde, økonomi og administrasjon.

Fagskolen kan dermed selv akkreditere og gjøre vesentlige endringer i fagskoleutdanninger innen dette fagområdet. En verdifull fleksibilitet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

– En slik akkrediteringsrett er viktig for at fagskolene raskere kan omstille seg og kunne tilby relevante studier på tvers av etablerte fag- og yrkesfelt og møte nye behov i arbeidsmarkedet. Derfor er det bare å gratulere Fagskolen Kristiania med sin tredje fagområdeakkreditering, sier Terje Mørland.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden, trekker frem at fagskolen på dette fagområdet har fagmiljøer som har både høy kompetanse og god forankring i yrkesfeltet.

Med dagens vedtak blir Fagskolen Kristiania den første fagskolen i Norge med tre fagområdeakkrediteringer. Disse tre dekker stort sett hele studieporteføljen ved fagskolen og gir dem muligheter for tverrfaglige, arbeidslivsrelevante studier på tvers av fag- og yrkesfelt.

Fagskolen Kristiania har fra før akkreditering for fagområdene design, kommunikasjon og teknologi og helse og oppvekst og blir den første i landet med akkreditering for fagområdet økonomi og administrasjon.

Les tilsynsrapporten (pdf)

Hva er akkreditering for fagområde?

Fagskoler som oppfyller bestemte vilkår, kan søke akkreditering for et fagområde og slik få fullmakt til selv å akkreditere og gjøre vesentlige endringer i fagskoleutdanninger innen dette fagområdet. En sakkyndig komité, oppnevnt av NOKUT, vurderer om fagområdet ved fagskolen tilfredsstiller de faglige kravene i fagskoleloven, studiekvalitetsforskriften og fagskoletilsynsforskriften. Alle krav må være oppfylt for at NOKUT kan fatte vedtak om akkreditering.

Frem til nå har åtte fagskoler oppnådd fagområdeakkrediteringer (antall i parentes). Disse er:

  • AOF Haugaland
  • Bårdar Akademiet
  • Fagskolen i Østfold (2)
  • Fagskolen Innlandet
  • Fagskolen Kristiania (3)
  • Fagskolen Tinius Olsen
  • Norges grønne fagskole – Vea
  • Studieforbundet AOF Norge

NOKUT behandler for tiden fem andre søknader om fagområdeakkreditering fra fire ulike fagskoler.

Del med andre