Fagmiljørapport skal starte diskusjon og knuse myter

Endringer i utdanningssektoren har skapt et behov for diskusjoner om hvordan "det gode fagmiljøet" ser ut og hvordan dette best kan reguleres. Med vår nye rapport ønsker vi å legge til rette for økt kunnskap og oppmerksomhet om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekke misoppfatninger og knuse myter om NOKUTs krav til fagmiljøene.

– For NOKUT er denne rapporten første bidrag til en økt forståelse av fagmiljøenes betydning for utdanningskvaliteten. Vi ser fram til å følge opp dette i dialog med sektoren, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

I rapporten har vi sett på hva som kjennetegner gode fagmiljøer. Et sentralt funn er at det ikke er mulig å gi et fasitsvar på hva et godt fagmiljø er eller hvordan det bør være satt sammen. Ulike fagområder og utdanningstyper har ulike behov, og kompetansesammensetningen og størrelsen på fagmiljøet må nødvendigvis variere. De fellestrekkene ved det "gode fagmiljøet" som vi har identifisert befinner seg derfor på et overordnet nivå og ikke på detaljnivå.

– Vi har funnet en del fellestrekk for hva som skaper gode fagmiljøer. Det gjelder kompetanseprofiler som bidrar til faglig utvikling og oppnåelse av læringsutbytte, god samhandling mellom ansatte, en reflektert bruk av eksterne undervisere, fokus på felles utvikling av studietilbudene og inkludering av studentene i faglige fellesskap, forklarer Stephan Hamberg, medforfatter av rapporten og assisterende avdelingsdirektør i evaluering- og analyseavdelingen i NOKUT.

Videre ser rapporten på nåværende regulering av fagmiljø gjennom NOKUTs studietilsynsforskrift og hvorvidt denne er romslig nok for det store mangfoldet av fagområder og utdanningstyper, samt om forskriften er tilpasset det strukturelle landskapet der studietilbud ofte blir tilbudt parallelt ved flere campus.

– Funnene våre tyder på at kravene til fagmiljø er fleksible, men at det er behov for dialog med sektoren om utfordringene knyttet til detaljkravene til førstestillingskompetanse. Videre kan det være behov for å sette studentene tydeligere i sentrum i regelverket for en tydeliggjøring av hvem de gode fagmiljøene skal komme til gode, sier Hamberg.

Gjennom intervjuer med ansatte i fagmiljøer har det kommet frem at det eksisterer en del myter og misoppfatninger angående NOKUTs krav. Det gjelder særlig et i overkant stort fokus på minstekravet til førstestillingskompetanse og en noe snever begrepsforståelse når det gjelder "forskningsbasert utdanning".

– Det er en utfordring at fagmiljøene ikke ser ut til å være klar over sitt eget handlingsrom. Her er det behov for informasjonsarbeid og bevissthet rundt begrepsbruken, avslutter Hamberg.

Les rapporten Fagmiljø og utdanningskvalitet (pdf)

Les presentasjonen fra frokostmøtet (pdf)

Del med andre