Evaluering av SFU-ordningen: Bidrar til å heve status på utdanning

En ny rapport ser på hvordan høyere utdanningsinstitusjoner kan jobbe med spredning av gode og nye praksiser, såkalte innovasjoner, og har evaluert hvordan universiteter og høyskoler har tatt i bruk kunnskap fra SFU-ordningen så langt.

Evalueringen er utført av The Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), på oppdrag av NOKUT. De har også evaluert NOKUTs forvaltning av SFU-ordningen.

God kjennskap til SFU-ordningen

Rapporten Learning from Innovations in Higher Education. Evaluation of innovation impacts of the Norwegian Centres for Excellence in Education initiative (pdf) viser at over 60 prosent av ansatte og undervisere fra høyere utdanning kjenner til SFU-ordningen. Over 30 prosent har aktivt benyttet resultater fra sentrene til å utvikle egen praksis eller undervisning. Det kommer også fram at spredning av resultater skjer utover de institusjonene som får finansiering.

Ledere ved institusjonene har stor kjennskap til SFU og benytter dette aktivt i kvalitetsarbeidet. Over 50 prosent svarer at utdanning har fått høyere status de siste årene og at kvalitetsutvikling er viktig.

– I en oppbyggingsfase er dette gode resultater. Vi er fornøyde med at utdanning har fått større betydning og oppmerksomhet. Som det ble påpekt fra en av intervjuene har SFU-ordningen vært en katalysator for mange av kvalitetsutviklingstiltakene vi har nå og insentiver, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

NOKUT får ros for god spredning

NOKUT får gode skussmål for forvaltningen av ordningen. Sentrene har vært knyttet sammen i en "SFU-familie" med nasjonale nettverk for felles læring og spredning utover det enkelte SFU. NOKUT har stimulert til oppmerksomhet rundt fremragende utdanning og spredning.

– Jeg er særlig fornøyd med hvordan evalueringen løfter fram at NOKUT har arbeidet kunnskapsbasert og stimulert en delingskultur og kvalitetsutvikling, sier Helen Bråten som var prosjektleder for ordningen i NOKUT. Evalueringen viser at det å jobbe for utvikling via samarbeid, og ikke med konkurranse, faktisk har støtte i forskningslitteraturen.

Paul Ashwin, professor som tidligere har evaluert liknende initiativ, kommenterer:

– Evalueringen fra CHEPS, sammen med annen dokumentasjon, bekrefter at SFU-programmet særlig har lykkes med å støtte utviklingen av undervisning og læring i norsk høyere utdanning. Mye av denne suksessen kommer av relasjonene som de som leder programmene har etablert til høyere utdanningsinstitusjoner, samt erfaringer de har hentet fra lignende initiativer i andre land, sier han.

SFU bidrar til å heve status på utdanning og undervisning

NOKUT lyste ut et oppdrag for å evaluere SFU-ordningen høsten 2018. Bakgrunnen var at DIKU skulle overta ordningen 1. januar 2019. Målet var at NOKUT og DIKU skulle få innspill til arbeid med kvalitetsutvikling gjennom en sluttevaluering av SFU under NOKUT.

Denne evalueringen har basert seg på litteraturgjennomgang knyttet til innovasjon og spredning, intervjuer og en spørreundersøkelse til undervisere og ledere i høyere utdanning i Norge om deres kjennskap til og påvirkning av SFU-ordningen.

SFU-ordningen har vært evaluert tidligere for å utvikle ordningen og få mer kunnskap om effekter. Denne evalueringen bekrefter funn i de foregående som viser at SFU bidrar til å heve status på utdanning og arbeid med undervisning og læring.

De tidligere evalueringene er blant annet:

 

Del med andre