Centric IT Academy må tilbakebetale tilskudd

NOKUT har vedtatt at Centric IT Academy må tilbakebetale 194 447 kroner i tilskudd som følge av utdeling i strid med fagskoleloven.

Logo: Centric IT Academy
Logo: Centric IT Academy

NOKUT åpnet høsten 2021 et økonomisk tilsyn med den private fagskolen Centric IT Academy AS (Centric). Tilsynet ble åpnet etter at det ble gjort funn i fagskolens årsregnskap for 2020 som tydet på brudd på fagskolelovens regler om disponering av tilskudd. Årsregnskapet viste at Centric hadde overført konsernbidrag til søsterskapet Centric IT Solutions AS. NOKUT vurderte at en slik overføring til et selskap i samme konsern er å anse som utdeling, og dermed et brudd på fagskoleloven.

– NOKUT har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader. Dette er en kontroll av blant annet bruken av midlene som er tildelt fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet. Vi ser på regnskapene, anskaffelsene de har gjort og den praksisen de har rundt bruken av den økonomiske støtten, sier tilsynsdirektør Øystein Lund.

I september 2021 sendte NOKUT et varsel til Centric om mulig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd tilsvarende konsernbidragets størrelse. Varslet ble opprettholdt i endelig vedtak da Centric ikke har fremlagt anførsler eller dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere saken annerledes.

– Økonomiske tilsyn skal bidra til tillit til fagskolesektoren ved å kontrollere at fagskolene bruker penger fra det offentlige og studenters egenbetaling på utdanningene og innenfor lovens formål. Hvis vi avdekker brudd på regelverket, kan vi bruke reaksjoner etter bestemmelser i fagskoleloven som for eksempel å pålegge retting eller kreve tilbakebetaling, slik som vi har gjort nå, sier Lund.

Del med andre