Året 2018: Økonomisk tilsyn – ny oppgave for NOKUT

Kunnskapsdepartementet delegerte i 2018 ansvaret for det økonomiske tilsynet over til NOKUT. Dermed fikk NOKUT tolv nye medarbeidere.

Håvard TvinnereimHva er så et økonomisk tilsyn? Vi har snakket med seksjonssjef Håvard Tvinnereim.

– Vi kaller det økonomisk tilsyn, men det er mer en kontroll av bruken av midlene som er tildelt fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet. Vi ser på regnskapene, anskaffelsene de har gjort og den praksisen de har rundt bruken av den økonomiske støtten, forklarer han.

I 2018 omfattet tilsynsoppgavene private fagskoler og høyskoler i tillegg til alle studentsamskipnadene. Fra januar 2019 har NOKUT også ansvaret for sikkerhet og beredskap, selskapsforvaltningen og økonomioppfølging med alle offentlige universiteter og høyskoler i tillegg til myndighetsorganene Diku, UNIT, NUPI, Norsk forskningsråd og Forskningsetiske komiteer.

– Med utvidelsen av arbeidsoppgavene har vi nå ansvaret for oppfølgingen av rundt 200 organisasjoner. Cirka halvparten er private selskaper som Kunnskapsdepartementet har eierinteresser i. Dette er en betydelig økning av porteføljen vår. Disse oppgavene representerer også en betydelig endring av NOKUTs profil som myndighetsorgan på sektoren da de er av en annen karakter enn eksisterende virksomhet, sier Tvinnereim.

Samkjøring av virkemidler

Til forskjell fra det faglige uavhengige tilsynet NOKUT har med utdanningskvaliteten er det økonomiske tilsynet en forvaltningsoppgave for Kunnskapsdepartementet.

– Dette betyr at departementet kan instruere oss om hvordan vi skal utføre oppgavene våre, og de er klageinstans for vedtakene våre. I praksis fungerer dette normalt slik at vi likevel opererer med stor grad av uavhengighet og toinstansprinsippet i norsk forvaltningsrett sørger også for stor grad av selvstendighet. Poenget med å flytte oppgavene ut av departementet er blant annet å ha avstand til hvordan de løses, forklarer han.

Selv om de to tilsynene er forskjellig innrettet, ser ikke Tvinnereim bort fra at det i framtiden kan være aktuelt å samkjøre tilsyn fra NOKUT som ser både på utdanningskvaliteten og økonomien.

– Vi har et godt samarbeid med seksjonen som har ansvaret for tilsynet med utdanningskvaliteten om metodikk og bruk av virkemidler. Siden overflyttingen har vi arbeidet for å tilpasse virkemidlene våre til NOKUTs andre tilsynsvirkemidler. Det er viktig at vi oppfattes som helhetlig og oversiktlig for institusjonene, og at vi samlet bidrar til å oppfylle NOKUTs samfunnsoppdrag, sier han.

Året 2018 oppsummert

Dette er den andre artikkelen fra kortversjonen av NOKUTs arbeid fra fjoråret – Året 2018. Her viser vi overordnet statistikk og høydepunkter fra fjoråret. Dette er en fin måte å få spredt kunnskapen vår om kvalitetstilstanden på norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. I tillegg får vi informert om målene og de ulike tjenestene våre.

Hvert år sender vi også NOKUTs oppsummering og analyse av 2018 til Kunnskapsdepartementet. Her viser vi resultatene for 2018, planer for 2019 og trendene vi ser framover, i tillegg til at vi vurderer om vi har nådd målene våre.

Del med andre