Anbefaler å trekke arbeidslivet inn i undervisningen

I en ny NOKUT-rapport lanseres anbefalinger for å bedre koblingen mellom høyere utdanning og arbeidslivet.

I regi av NOKUT har en ekspertkomite evaluert arbeidselevansen i elleve ulike studieprogrammer innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, samfunnsvitenskap og humaniora. Dette er typiske utdanninger som har mye teori og tradisjonelt lite kontakt med arbeidslivet.

Svak kobling mellom utdanningene og arbeidslivet 

Et sentralt funn er at arbeidsrelevans i liten grad ses i sammenheng med den faglige utdanningen, og at det kan bli en aktivitet som er frakoblet resten av studiet. Videre kommer det frem at samarbeidet mellom arbeidslivet og studieprogram er dårligere utviklet i Norge enn i flere andre europeiske land.

– Selv om det gjøres mye godt arbeid, viser evalueringen at utdanningene strever med å koble arbeidslivet og det faglige innholdet på en god måte. Et hovedpoeng for oss er at koblingen til arbeidslivet skal bidra til å øke studiekvaliteten og studentenes læringsutbytte. Da må fag og arbeidsrelevans i større grad ses i sammenheng med hverandre, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Anbefaler undervisning i samarbeid med arbeidslivet

Komiteen gir en rekke anbefalinger for å bedre kvaliteten på arbeidsrelevansen. Rådene er rettet både mot Kunnskapsdepartementet, NOKUT og universitetene og høyskolene. Blant annet foreslår de at:

  • Studieprogrammene bør innføre undervisningsopplegg i samarbeid med aktører fra arbeidslivet, som er godt faglig integrert og har et tydelig læringsutbytte for studentene.
  • Lærestedene, i samarbeid med studieprogrammene, bør formulere mål og strategier som bidrar til en kvalitetsheving av studieprogrammene gjennom arbeidslivsrelevans.
  • Kunnskapsdepartementet bør vurdere å innføre insentivordninger for bedrifter som inngår i nære undervisningssamarbeider med studieprogrammer.
  • NOKUT bør vurdere om også utdanninger som først og fremst kvalifiserer til videre studier skal ha en strategi for arbeidslivsrelevans.

Rapporten er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et bidrag inn i arbeid med stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Meldingen skal legges frem våren 2021.

– Komiteen har gjort et grundig arbeid. NOKUT vil fortsette å jobbe med dette, og vi skal følge opp rådene vi har fått fra komiteen, sier Vinje.

– Mange spennende forslag 

Rapportens hovedfunn og anbefalinger ble presentert på NOKUTs frokostmøte torsdag 10. september. Den er nå levert til Kunnskapsdepartementet, og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal se nærmere på anbefalingene.

– Det er mange spennende forslag jeg mener det er verdt å se nærmere på når vi skal utmeisle ny politikk for bedre samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning. Jeg håper både studentene, universitetene, høyskolene og arbeidslivet selv kaster seg på diskusjonen. Det er de som vet aller best hvor skoen trykker, sier Asheim.

Les rapporten Evaluering av arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger (pdf)

Del med andre