Utdanninger ved Astrologiskolen Herkules ikke godkjent som fagskoleutdanninger

De faglige kravene for godkjenning av grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi I og profesjonsstudiet i esoterisk astrologi II ved Astrologiskolen Herkules er ikke oppfylt.

– Vår vurdering er at de utdanningene Astrologiskolen Herkules søker godkjenning for som fagskoleutdanninger, ikke oppfyller kravet til samarbeid med yrkesfeltet. Dette gjør at vi ikke kan godkjenne disse utdanningene som fagskoleutdanninger, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Alle fagskoleutdanninger må oppfylle kravet i fagskoletilsynsforskriften om samarbeid med yrkesfeltet. Implisitt i kravet ligger en forventing om at det skal eksistere et yrkesfelt for ferdigutdannede fagskolekandidater. I tidligere vurderinger har sakkyndige knyttet vurderingene sine til at utdanningene bør:

  • kunne representere et yrkesfelt i form av en infrastruktur med potensielle arbeidsplasser i Norge
  • bygge på et etablert og anerkjent fagområde og yrkesfelt i Norge

I tillegg er utdanningene blitt vurdert ut fra forutsetningen om at de bygger på et kunnskapsgrunnlag som er i tråd med alminnelig aksepterte normer for faglighet og saklighet i en norsk kontekst.

Mørland opplyser at det aldri tidligere har blitt godkjent fagskoleutdanninger som tilfredsstiller mindre enn to av de nevnte forventningene, men at det ikke finnes noen godkjente fagskoleutdanninger som er svake på alle de tre punktene.

I vurderingen har arbeidsmulighetene for de uteksaminerte studentene, og i hvilken grad utdanningen kan sies å være yrkesrettet, veid tungt.

– I Norge eksisterer det kun enkeltoppdrag for noen veldig få astrologer, og disse kan ikke sies å utgjøre et yrkesfelt. Det er derfor lite sannsynlig at ferdigutdannede kandidater etter en slik utdanning vil kunne livnære seg som astrolog, sier Mørland.

Utdanningene bygger heller ikke på et fagområde eller yrkesfelt som er etablert med en tradisjon i Norge, eller som bygger på allment anerkjent kunnskap. Samlet sett er NOKUTs styre derfor av den oppfatning at astrologistudiene ved Herkules ikke har et tilstrekkelig yrkesrettet perspektiv for å kunne godkjennes som fagskoleutdanning.

Les rapporten (pdf)

Del med andre