Slutt for studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold

NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.

– Ny vurdering etter opprettingsfristen viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag som Høgskolen i Østfold har tilbudt i samarbeid med Norsk Eiendomsakademi (NEAK). Vi har derfor besluttet å trekke tilbake akkrediteringen for alle de åtte studietilbudene, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

Revidering ble igangsatt som en oppfølging av det såkalte samarbeidstilsynet. Der kom det fram at studietilbudene høyskolen tilbød i samarbeid med NEAK, ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften, og høyskolen fikk en opprettingsfrist. Høgskolen i Østfold besluttet da å avslutte samarbeidet med NEAK om fem studier, men ønsket å videreføre de tre studietilbudene grunnleggende taksering, tilstandsanalyse av boliger og verditaksering av boliger.

Mangler eget fagmiljø

– Etter å ha vurdert de tre studietilbudene konkluderte de sakkyndige med at kravene til læringsutbyttebeskrivelser og til internasjonalisering nå er oppfylt. Kravene til ansatte i hovedstilling og førstestillingskompetanse samt til forskning og utviklingsarbeid tilknyttet studietilbudene, er derimot ikke oppfylt, forklarer Lund.

Den nye studietilsynsforskriften gjør det mulig å fravike kravet om ansatte i hovedstilling ved institusjonen for studietilbud med omfang på 30 studiepoeng eller mindre hvis studietilbudene tilbys i samarbeid med eksterne miljøer som driver FoU på nivå med institusjonens eget fagmiljø. Forutsetningen er at institusjonen har et eget fagmiljø innenfor studietilbudets fagområde eller i tilstøtende fagområde. Institusjonen må også ha et helhetlig ansvar for studietilbudet.

– De sakkyndiges vurdering er at vilkårene for å gi unntak for kravet til ansatte i hovedstilling ikke er tilstede for de tre studietilbudene ved Høgskolen i Østfold. Komiteens vurdering er at med den svake tilknytningen de nytilsatte har til høyskolen, er det ikke godtgjort at institusjonen har eget fagmiljø tilknyttet studiene og kan ha et helhetlig ansvar for studietilbudene, forklarer Lund.

Høyskolen har ikke tatt opp studenter til studietilbudene høstsemesteret 2017. Det er derfor ingen studenter som blir berørt av at akkrediteringen trekkes tilbake.

Studietilbud som er revidert og har fått tilbaketrukket akkrediteringen:

  1. Byggeledelse (15 studiepoeng)
  2. Forvaltning og utvikling av eiendom (30 studiepoeng)
  3. Grunnleggende taksering (15 studiepoeng)
  4. Taksering av skade på bygg og løsøre med skjønn (30 studiepoeng)
  5. Tilstandsanalyse av boliger (25 studiepoeng)
  6. Verditaksering av boliger (15 studiepoeng)
  7. Verditaksering av landbrukseiendommer (30 studiepoeng)
  8. Verditaksering av næringseiendommer (30 studiepoeng)

Les rapporten (pdf)

Del med andre