Positiv utvikling etter tilsyn med nettbaserte tekniske fagskoleutdanninger

Mer undervisning og samhandling på nett og økt nettpedagogisk kompetanse i fagmiljøene for å styrke kvaliteten i nettbaserte tekniske fagskoleutdanninger. Det er noen av de positive tiltakene fagskolene har satt i gang som oppfølging av NOKUTs tilbakemeldinger.

NOKUT har ført tilsyn med ni tekniske fagskoleutdanninger som gis som nettbaserte tilbud med samlinger ved ni av de fylkeskommunale fagskolene. Tilsynet har vist at flertallet av fagskolene ikke i tilstrekkelig grad utnytter potensialet i digitale verktøy for undervisning og samhandling på nett. Fagskolene har tatt dette på alvor og flere har satt i gang utviklingsarbeid som videreutdanning i nettpedagogikk for fagmiljøet og opplæring i bruk av ulike digitale verktøy for læring.

Tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, mener disse tiltakene vil kunne føre til positive og nødvendige endringer i de nettbaserte utdanningene. Han presiserer at fagskoletilsynsforskriften stiller de samme kvalitetskravene til nettbaserte utdanninger som til stedbaserte utdanninger. Når store deler av veiledningen og undervisningen skal gis på nett, krever dette at fagmiljøene har kunnskap om digitale verktøy og kan legge til rette for god undervisning og samhandling på nett. Det å gi nettbasert utdanning er minst like ressurskrevende for fagskolene som stedbasert utdanning.

Mindre undervisning

Tilsynet har også vist at studenter ved nettbaserte studier får jevnt over langt mindre undervisning enn studenter ved stedbaserte studier. Det meste av undervisningen er lagt til samlingene og i studieplanene skilles det lite mellom stedbaserte og nettbaserte utdanninger. Det forventes at studieplanen er tydelig på hvilken undervisning og faglig aktivitet som skal foregå på samlinger og på nett i de ulike emnene og hvilken veiledning studentene har krav på. De sakkyndige har konkludert med at kun to av ni fagskoleutdanninger oppfyller de vurderte kravene.

- Det er et stort behov for at fagskolene setter i gang arbeid for å forbedre studieplaner, sier Øystein Lund. I stedet for at endringer tvinges fram gjennom at NOKUT setter i gang revideringer som en oppfølging av tilsynet, oppfordrer NOKUT fagskolene til å samarbeide om studieplanarbeid. I tillegg er det behov for å fortsette å styrke den pedagogiske kompetansen og bruken av digitale verktøy i nettundervisningen. Han peker videre på at fagskolene har ansvar for å sikre at utdanningene oppfyller alle kvalitetskravene og sette i gang nødvendige tiltak. NOKUT samarbeider gjerne med fagskolene om felles arrangementer dersom det er ønskelig fra fagskolenes side.

Les rapporten (pdf)

Del med andre