NOKUT sier ja til universitetsstatus for HiOA

Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) oppfyller alle krav til å bli universitet, og NOKUT følger dermed anbefalingene fra den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.

– Jeg vil få gratulere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter dagens styremøte.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats både i arbeidet med søknaden og gjennom institusjonsbesøket tidligere i år. Det har overbevist komiteen og NOKUT om at HiOA fortjener status som universitet.

Mørland er likevel tydelig på at det er nå det virkelige arbeidet starter.

– Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt.

Ambisiøst og målrettet arbeid

I rapporten fra den sakkyndige komiteen berømmes høyskolen for ambisiøst, strategisk og målrettet arbeid helt siden fusjonen i 2011. Institusjonen har klart å skape en godt fungerende helhet, både faglig og administrativt. De viser gode rutiner for å begrense avstanden mellom sine to campuser, Kjeller i Akershus og Pilestredet i Oslo.

Det gjenstår noe arbeid med å integrere forskningsinstituttene bedre i den øvrige virksomheten, og HiOA bør arbeide videre med å øke antall førstestillingskompetente og forskningsaktiviteten tilknyttet de store profesjonsutdanningene – spesielt lærer- og sykepleieutdanningene.

Høyskolen må nå sende inn søknad om å få endret institusjonskategori til Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket.

Bakgrunn

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som er en statlig akkreditert høgskole, søkte 21. februar 2017 om akkreditering som universitet. Søknaden er vurdert etter bestemmelser i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 3-1 – Krav ved akkreditering av institusjoner og § 5-1 – Søknad om akkreditering av studietilbud og institusjoner.

Søknaden fra HiOA er vurdert av en sakkyndig komité bestående av:

  • vicerektor Staffan Edén, Göteborgs universitet
  • professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen
  • førstelektor Gunn Haraldseid, Høgskulen på Vestlandet
  • student Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen
  • administrerende direktør Heidi A. Austlid, IKT-Norge

Den sakkyndige komiteen skulle vurdere om Høgskolen i Oslo og Akershus tilfredsstiller alle kriterier til å få status som universitet. Den har begrunnet sin vurdering og gitt sin konklusjon i en rapport. Komiteens vurdering er basert på følgende: a) Institusjonens søknad og annet relevant skriftlig materiale som NOKUT og/eller de sakkyndige anså som nødvendig for vurderingen, deriblant uttalelsene fra faggruppene som er nevnt i neste avsnitt og b) informasjon innhentet ved institusjonsbesøk.

Les rapporten og vedtaket (pdf)

Del med andre