Godt fornøyde fagskolestudenter

Fristen for å svare på studentundersøkelsen for fagskolene gikk ut i forrige uke. De første funnene fra undersøkelsen kunne dermed presenteres for deltagerne på NOKUTs fagskolekonferanse, som holdes i Bergen.

– Selv om vi ikke har rukket å gå grundig gjennom alt materiale ennå, kan vi se noen tendenser, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin. – Noe som kommer klart fram i undersøkelsen er at fagskolestudentene er godt fornøyd med studiet de går på. På spørsmål om overordnet tilfredshet med kvaliteten på eget studium, gir studentene en score på 4,3 på en skala fra 1 – 5.

Skodvin peker spesielt på den høye scoren som fagskolestudentene gir undervisning og veiledning (4,0). – Resultatet viser at de er mer fornøyd med undervisningen og veiledningen enn studentene ved høyskoler og universiteter (3,5).

Ole-Jacob Skodvin og Magnus Strand Hauge

Magnus Strand Hauge og Ole-Jacob Skodvin presenterer de første tendensene fra studentundersøkelsen for fagskolene

God arbeidslivsrelevans

– Fagskolestudentene vurderer muligheten til å få jobb etter studiene som gode. Gjennomsnittlig score her er 4,5. Dette kan være en indikasjon på at fagskolene møter etterspørselen i arbeidslivet på en god måte, sier han. – Det er også verdt å merke seg den høye andelen som oppgir at de er i arbeid som er relevant for studiet. 57 % svarer dette, mens 24 % av fagskolestudentene oppgir at de har vært i arbeid som er relevant for studiet de nå går på, fortsetter han.

Pilotprosjekt

NOKUT gjennomfører pilotprosjektet Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). 

Svarprosenten på pilotundersøkelsen var på 41.

– Vi er godt fornøyd med at i overkant av 1600 fagskolestudenter ønsket å si sin mening om eget studietilbud, sier rådgiver Magnus Strand Hauge. Han leder arbeidet med pilotprosjektet i NOKUT.

Studenter fra fagskolene AOF Haugaland, Fagskolen Innlandet, Norges grønne fagskole - Vea, Norges Yrkesakademi, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Nordkapp maritime fagskole, Fagskolen Oslo Akershus og Ålesund kunstfagskole svarte på årets undersøkelse. Disse ble valgt for å få med fagskoler med ulik størrelse, og for å sikre variasjon i utdanningstilbud og geografisk spredning.

– Vi vil nå bruke en tid framover til å analysere datamaterialet nøye. Et viktig mål med barometeret er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren, sier han.

Fullskalaundersøkelse i 2018

– Et viktig mål for pilotprosjektet er å få testet ut spørsmålene på en gruppe fagskolestudenter slik at vi kan få justert dem før neste års undersøkelse, forklarer Hauge. – Våren 2018 blir første fullskalaundersøkelse gjennomført. Da er det viktig at fagskolene kjenner sin besøkelsestid og sørger for høy oppslutning rundt undersøkelsen. Informasjon om undersøkelsen blir sendt til alle fagskolene i løpet av desember, avslutter han.

Del med andre