Gode erfaringer med nasjonale deleksamener

NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent.

– Våre analyser av resultatene viser at nasjonale deleksamener kan gi oss viktig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og at det gir fagmiljøer mulighet til å sammenligne seg selv med andre. Det kan bidra til økt kvalitet i utdanningen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han mener at piloten har vært vellykket, og at den har gitt mange interessante resultater, innsikt og diskusjoner:

– Prosjektet har tidvis vært debattert, men vi opplever at vi har hatt svært god dialog og godt samarbeid med de fagmiljøene som har vært involvert. Det har vært avgjørende for at vi i det hele tatt har kunnet gjennomføre piloten, mener han.

Kunnskapsdepartementet skal nå ta stilling til om de ønsker å videreføre nasjonale deleksamener.

Likt utgangspunkt for alle som tar eksamen

Det er likevel mye som må være på plass dersom ordningen skal videreføres og for at eksamen skal gi "presis" informasjon:

– Forutsetningene for studentene og for lærestedene bør være så like som mulig. Det krever at eksamenene kommer på samme tid i studieløpet, at innhold og omfang er likt og at læringsutbyttebeskrivelsene stort sett er de samme uavhengig av studiested, forklarer Mørland.

Rapporten understreker at dette er spesielt viktig å ta hensyn til nå som lærerutdanningen blir femårig og matematikkemnet faller på ulike tidspunkter i studieløpet.

Rapporten peker også på risikoen for at studenter og faglærere bruker mer tid på det emnet studentene testes i til eksamen, enn på andre emner ("teaching to the test"). Dette kan unngås ved at en nasjonal eksamen omfatter et større emne, for eksempel som i sykepleierutdanningen hvor den nasjonale deleksamenen dekker hele emnet anatomi, fysiologi og biokjemi.

Eksamen må digitaliseres

I løpet av prosjektet har NOKUT fått prøve seg som eksamenskontor. Dette er en ad hoc-organisering som er svært sårbar og ressurskrevende. NOKUTs anbefaling er at det er viktig å finne gode løsninger for effektivisering og digitalisering før ordningen med nasjonale deleksamener videreføres.

Oppsummeringen av piloten publiseres sammen rapportene for lærerstudentene og sykepleierstudentene som var oppe til eksamen i 2016:

Fakta om nasjonal deleksamen

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Utdanningene som ble valgt ut til pilotprosjektet var begge lærerutdanningene (1–7 og 5–10), sykepleier (bachelor) og regnskap og revisjon (bachelor).

Syv eksamener er gjennomført og tre eksamener gjenstår før pilotprosjektet er over.

Del med andre