Utfordringer for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

NOKUTs tilsyn med bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV-utdanningene) viser at utdanningene har en del felles utfordringer, men er på rett vei.

– NOKUTs tilsyn med BSV-utdanningene viser at utdanningene har en del felles utfordringer. Likevel ser vi endringer i riktig retning. Flere av utdanningene har allerede satt i gang tiltak for å videreutvikle utdanningskvaliteten. For å få et enda bedre resultat oppfordrer vi utdanningene til å bruke tilbakemeldingene fra dette tilsynet i det videre utviklingsarbeidet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Utdanningene innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie har over en lang periode blitt vurdert fra ulikt hold. Stortingsmeldingen Utdanning for velferd slo fast at det var behov for endringer i sosialfagutdanningene og i samspillet mellom dem. Universitets- og høgskolerådet fulgte opp meldingen med et sosialfaglig prosjekt med bred involvering og samarbeid mellom utdanningene, fagmiljøene ved praksisstedene og andre involverte parter. NOKUT startet så opp tilsyn med utdanningskvaliteten i 2016. De sakkyndige vurderte elleve utvalgte kriterier fra studietilsynsforskriften.

Ny rammeplan og nye retningslinjer for utdanningene

Mørland forklarer at tilsynet med BSV-utdanningene har vært omfattende med 35 utdanninger ved til sammen 14 læresteder. I tillegg varslet Kunnskapsdepartementet midt i tilsynsprosessen at det ville komme ny rammeplan og nye retningslinjer.

– Kunnskapsdepartementet har nylig sendt forslag til en felles rammeplan for alle helse- og sosialfagutdanningene på høring, og det skal i tillegg utarbeides nye retningslinjer for de tre utdanningene. Dette gjør at alle utdanningene må utarbeide nye studieplaner som må være klare til høsten 2019, forklarer Mørland.

Et viktig funn i tilsynet er at læringsutbyttebeskrivelsene må endres for 34 av de 35 utdanningene. Mørland oppfordrer utdanningene til å delta i et nasjonalt samarbeid om læringsutbyttebeskrivelser og i diskusjonen om ny rammeplan og nye retningslinjer.

– Det er viktig at arbeidet med nye lokale studieplaner går parallelt med det nasjonale arbeidet, sier han.

Utdanningen må være yrkesrelevant

Fagmiljøene ved praksisstedene har ofte synpunkter på hva utdanningene bør inneholde for å tilfredsstille de spesialiserte kvalifikasjons- og kunnskapskrav som trengs på akkurat det fagfeltet man selv er aktiv innenfor. Å forberede alle studentene for alle typer yrkespraksis er utfordrende.

Tilsynet viser at et viktig ledd for å få til dette er å innlemme mer vitenskapsteori og forskningsmetode i utdanningene. Studentene må lære å lese vitenskapelig litteratur og ny forskning tidlig i studiet slik at de får en systematisk tilnærming til praksis.

– At kommende barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere tidlig i studiet lærer å vurdere ulike arbeidsmetoder og tilnærminger til ulike problemsstillinger er ikke en akademisering av utdanningene, men nyttige og nødvendige verktøy i utøvelsen av yrket, sier Mørland.

En forutsetning for god yrkesrelevans et at lærestedene i samarbeid med praksisstedene sikrer studentene relevante praksisplasser og kompetente praksisveiledere. De fleste har mye kontakt med arbeidslivet, men tilsynet viser likevel at en del av utdanningene har utfordringer med å skaffe studentene relevante praksisplasser.

– Relevant praksis, god praksisveiledning og systematisk innhenting av tilbakemelding fra praksisfeltet er nødvendig for å sikre at studentene er godt rustet når de går ut i arbeidslivet, sier Mørland.

Hva skjer med utdanningene videre?

Utdanningene har fått frist til 1. oktober med å rette opp påpekte mangler. Etter det vil NOKUT vurdere om kravene i studietilsynsforskriften er oppfylt.

– Etter denne typen tilsyn, der bare utvalgte deler av studietilsynsforskriften er vurdert, kan NOKUT kun gi pålegg om at utdanningene må rette opp forhold som ikke er tilfredsstillende. Vi kan ikke trekke tilbake akkrediteringen, forklarer Mørland.

Les rapportene:

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i vernepleie (2017)

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i barnevern (2017)

Tilsyn med bachelorgradsutdanninger i sosialt arbeid (2017)

Del med andre