Starter opp periodisk tilsyn med kvalitetsarbeidet etter ny modell

NOKUT starter nå opp en pilot for å teste en ny modell for det periodiske tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Sju vitenskapelige høyskoler deltar.

– Det er gledelig at vi nå er klare til å sette i gang med en pilot for det nye periodiske tilsynet. Med den nye studietilsynsforskriften har vi enda tydeligere satt kvalitetsarbeidet som skjer på studietilbudsnivå, i sentrum. Dette gjenspeiles i den nye modellen for det periodiske tilsynet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Vitenskapelige høyskoler først ut

Det er de vitenskapelige høyskolene Handelshøyskolen BI, Menighetsfakultetet, Norges idrettshøgskole og Norges musikkhøgskole som er først ut. De har fått tilsendt informasjon om hva de skal dokumentere. Innsendingsfristen for dokumentasjon er 1. september. Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høgskole deltar i andre del av piloten med oppstart til høsten. Ordinært periodisk tilsyn starter opp i 2019.

– De sju vitenskapelige høyskolene er valgt som første gruppe fordi de er institusjoner med en del fellestrekk, blant annet en spisset faglig profil. Samtidig er de tilstrekkelig forskjellige til at NOKUT kan få testet ut ulike aspekter ved det nye periodiske tilsynet, forklarer Mørland.

Det nye periodiske tilsynet

Mørland vektlegger at det er et nytt periodisk tilsyn som starter nå:

– I forskriften stilles det nå krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. I kravene fokuseres det på kvalitetsarbeidet rundt det enkelte studietilbud, blant annet ved at det er lagt inn en kobling til kravene til studietilbud (studietilsynsforskriftens kapittel 2). Dette betyr at NOKUT vil etterspørre dokumentasjon på ordninger for kontroll med studietilbud og be om en redegjørelse for hvordan institusjonen systematisk kontrollerer at kravene er tilfredsstilt. På studietilbudsnivå kan dette belyses med oversikter over gjennomførte og planlagte aktiviteter som har som formål å vurdere krav i forskriften.

– Utdanningsinstitusjonene har selv ansvaret for kvaliteten i egne studietilbud. NOKUTs tilsyn skal sjekke at kravene i studietilsynsforskriften blir oppfylt. Samtidig ønsker vi å motivere institusjonene til en videre utvikling utover kravene. Vi ønsker å få til kvalitetsutvikling gjennom erfaringsdeling, belyse felles utfordringer og deling av god praksis. Dette gjør vi blant annet ved å organisere institusjoner med likhetstrekk i prosjekter, utdyper seksjonssjef for NOKUTs tilsynsseksjon, Hege Brodahl.

Illustrasjon: Tilsynsmodell

Dokumentasjon

Tilsynet starter med at NOKUT ber om strategisk dokumentasjon fra institusjonsnivået og dokumentasjon fra det systematiske kvalitetsarbeidet ved noen utvalgte studietilbud ved institusjonen. I tillegg vil en informasjonspakke om institusjonen sammenfattet av NOKUT, en studentuttalelse fra institusjonens øverste studentdemokrati og en redegjørelse fra institusjonsledelsen inngå som bakgrunnsinformasjon for de sakkyndige.

Mulige utfall av periodisk tilsyn

De sakkyndige skal konkludere med at kvalitetsarbeidet enten vurderes til "tilfredsstillende", "enkelte mangler" eller "vesentlige mangler". Ved "enkelte mangler" vil institusjonene få en opprettingsfrist på 3–12 måneder. Ved "vesentlige mangler" vil institusjonene i ordinært tilsyn få en opprettingsfrist på 12 måneder og deretter en ny sakkyndig vurdering med institusjonsbesøk.

Erfaringsdeling

I tillegg til en rapport for hvert enkelt tilsyn vil NOKUT lage en samlerapport for hvert prosjekt som startes opp. Det er også planlagt et seminar etter gjennomføringen av hvert prosjekt hvor erfaringsdeling vil stå sentralt.

Les mer om tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Del med andre