Søknader fra flyktningeland, spesielt Syria, øker kraftig

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen.

Til sammen mottok NOKUT 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i 2016. Det er mer enn en dobling fra 2015.

– Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningeland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9 000. Denne økningen betyr at vi dessverre må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning. Vi må også redusere ambisjonsnivået for utvidelsen av godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring, sier direktør i NOKUT Terje Mørland. Han fortsetter:

– Flyktninger ser ut til å søke NOKUT først etter at de har vært i Norge en tid, slik at vi kan forvente en økning i antall søknader i fortsettelsen.

Nye beregninger oversendt KD: Økning på mellom 11 og 18 pst.

NOKUT har oversendt Kunnskapsdepartementet beregninger for søknadsvolumet for 2017. De nye beregningene tilsier at det vil komme et sted mellom 8 500 og 9 000 søknader i 2017, en økning på mellom 11 % og 18 % fra 2016. Den forventede økningen i antall søkere vil skape utfordringer for NOKUTs kapasitet og saksbehandlingstid. Søknader fra typiske flyktningeland som Syria er langt mer tidkrevende å saksbehandle enn søknader fra mer tradisjonelle arbeidsinnvandringsland. Dette skyldes at kvalifikasjonene er kompliserte og at verifisering hos landets utdanningsmyndigheter i mange tilfeller tar lang tid.

Topp tre: Polen, Syria og Litauen

Oppsummeringen for 2016 viser at Polen fortsatt er det landet NOKUT får flest søknader om godkjenning av høyere utdanning fra. Nytt av året var at Syria seilte opp på andreplass på listen over topp 10 land NOKUT får søknader fra, etterfulgt av mer tradisjonelle arbeidsinnvandringsland som Litauen og Serbia. I tillegg opplevde NOKUT søknadsvekst fra andre flyktningeland som Eritrea, Irak og Sudan.

I 2016 fikk NOKUT 7 651 søknader om godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. Disse fordelte seg slik etter land:

Topp 10 søkerland 2016

Land Antall
Polen 1 083
Syria 871
Litauen 586
Serbia 533
Storbritannia 445
Filippinene 411
Russland 339
India 339
USA 276
Romania 256

Del med andre