Kvalitetssvikt ved det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved NMBU

Det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) oppfyller ikke alle kravene i studietilsynsforskriften. Universitetet får frist til 31. januar 2018 for å levere inn dokumentasjon på at alle mangler er rettet opp.

– NOKUT igangsatte i 2016 en full revidering av det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved NMBU. Revideringen viser at studiet ikke oppfyller alle kravene i studietilsynsforskriften. Særlig gjelder dette kravene til innhold i studiet og til fagmiljøet tilknyttet dette studiet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

– NOKUT gir nå universitetet en mulighet til å iverksette forbedringstiltak. Universitetet får en frist frem til 31. januar 2018 for å levere en oversikt over iverksatte og planlagte forbedringstiltak i samsvar med den sakkyndige vurderingen. Bestemmer NMBU seg for å legge ned studiet, skal vi også, innen samme dato, informeres om dette, uttaler Mørland.

Mørland opplyser samtidig at universitetet må legge til rette for at studentene som er tatt opp til studiet får mulighet til å fullføre utdanningen sin.

Erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling – NMBU

Del med andre