Bergen tekniske fagskole må rette opp mangler i bygg- og elkraftutdanningene

Fagskoleutdanningene bygg og elkraft ved Bergen tekniske fagskole oppfyller ikke alle kravene i fagskoletilsynsforskriften. Fagskolen får nå frist til 6. november for å levere dokumentasjon på at kravene er innfridd.

– Bergen tekniske fagskole har satt i gang en prosess for å bringe utdanningene i samsvar med fagskoletilsynsforskriften, men kan på nåværende tidspunkt ikke dokumentere at alle krav er tilfredsstillende oppfylt. De får derfor tiden fram til 6. november til å sende oss dokumentasjon på at de innfrir alle kravene, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Tilsynsdirektøren opplyser at Bergen tekniske fagskole må dokumentere endring i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå og dokumentere hvordan de følger opp innrapporteringer av kvalitetsbrist i utdanningene.

– Dette er prosesser som krever tid. Nye rutiner må innarbeides og fagmiljøet må involveres sterkere i noen sider ved utdanningene, forklarer Lund.

Han legger til at den sakkyndige komiteens vurdering er at fagskoleutdanningene bygg og elkraft ved Bergen tekniske fagskole i hovedsak har god kvalitet og et godt studieopplegg, men at det er enkelte forhold som ikke er tilfredsstillende.

Revideringen av fagskoleutdanningene bygg og elkraft ved Bergen tekniske fagskole ble gjennomført på bakgrunn av informasjon som kom fram gjennom i NOKUTs tilsyn med tekniske fagskoler i 2015/2016.

Les rapporten:

Bygg og elkraft – Fagskolene i Hordaland

 

Del med andre