Nyheter

Søknader frå flyktningland, spesielt Syria, aukar kraftig

NOKUT tok imot til saman 7 651 søknader om godkjenning av utanlandsk høgare utdanning i 2016, ein liten auke frå året før. Den største endringa i 2016 er den store auken i talet på søkjarar frå Syria. Topp tre på søknadstoppen er no Polen, Syria og Litauen.

Les hele

Studentenes årlige dom over høyere utdanning er her

Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de lærer mest når de er ute i praksis. Derimot oppgir svært få at de blir eksponert for varierte undervisningsformer på studieprogrammet sitt. I dag ble nye resultater fra den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret lagt frem.

Les hele

Høgskulen i Volda har fått godkjent lærarmaster

NOKUT har no akkreditert lærarmasteren til Høgskulen i Volda. Før jul fekk høgskulen tilsegn om akkreditering. No er det siste kravet innfritt og høgskulen er klar til å ta opp studentar på begge utdanningstrinna frå hausten av.

Les hele

Nærmere en forståelse av utdanningskvalitet

– Vi mener det er nødvendig å jobbe for en omforent forståelse av hva kvalitet i utdanning faktisk er og identifisere hvilke indikatorer som kan brukes for å vurdere utdanningskvalitet. Med denne rapporten har vi kommet et godt stykke videre i dette arbeidet, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Les hele