Store nivåforskjeller blant norske studenter

Undervisere i høyere utdanning mener at for mange studenter har svake forkunnskaper. Det viser NOKUTs Underviserundersøkelse.

– Stadig flere velger å ta høyere utdanning. Da må vi også regne med at nivået på studentene som tas opp vil variere, men det som kommer frem i Underviserundersøkelsen må vi ta på største alvor, sier direktør Terje Mørland.

Samlet sett rapporterer underviserne at variasjonen på det faglige startnivået i studentgruppene de møter er stort og at studentene mangler tilstrekkelige forkunnskaper. Undersøkelsen avdekker store variasjoner mellom utdanningene. Grunnskolelærer, barnehagelærer og sosialfag kommer dårligst ut, mens arkitektur, medisin og odontologi scorer langt bedre på dette området.

Mørland mener at det blant annet må etableres bedre samarbeid mellom videregående opplæring og universitetene og høyskolene:

– Fremtidige studenter må være godt rustet i møte med høyere utdanning. Jeg vil særlig oppfordre det offentlige utvalget som skal se på videregående opplæring (Lied-utvalget) til å bruke resultatene fra Underviserundersøkelsen i arbeidet sitt.

Undervisere og studenter er enige

Underviserundersøkelsen kartlegger undervisernes vurderinger av utdanningskvalitet. Den er et svært viktig supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.

– Resultatene tyder på at mye går fremover i norsk høyere utdanning. Det er også interessant at undervisere og studenter er enige om hva som er bra og hvor det må gjøres forbedringer. Dette er et utmerket utgangspunkt for institusjonene i arbeidet med å videreutvikle utdanningskvaliteten, sier Mørland.

Flertallet av undervisere i norsk høyere utdanning er tilfreds med kvaliteten på studieprogrammene de underviser i. På samme måte gir studentene uttrykk for en høy grad av alt-i-alt tilfredshet i den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Undervisere bruker mer tid på undervisning og vil ha enda mer tid. De vil gi studentene mer oppfølging og er enige i at det er de studentaktive undervisningsmetodene som gir best læringsutbytte.

Se hovedfunnene fra Underviserundersøkelsen

Les hele rapporten Underviserundersøkelsen 2017 – hovedtendenser

Kort om Underviserundersøkelsen

Målet med Underviserundersøkelsen er å få fram et bredt og representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdanning. NOKUT mener at resultater fra Underviserundersøkelsen vil være nyttige for fagmiljøer, institusjoner og myndigheter i arbeidet med videre utvikling av utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen ble sendt ut til 25 604 personer i mai 2017. Svarprosenten endte på 42 %

Del med andre