Avsluttet tilsyn med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

NOKUT har nå avsluttet tilsynet med alle bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Det er fortsatt mangler ved noen av studietilbudene, men de er på rett vei.

– Institusjonene har tatt tak i de utfordringene som er påpekt i løpet av tilsynet. Dette arbeidet må fortsette. Spesielt må forskning og faglig utviklingsarbeid i større grad integreres i utdanningene, og det systematiske samarbeidet med praksisfeltet må bli bedre, sier tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund.

Ny rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene påvirker videre arbeid

NOKUT startet i 2016 tilsynet med de totalt 35 bachelorutdanningene som tilbys i Norge. Hovedgrunnen til at NOKUT nå avslutter tilsynet uten å gå nærmere inn i de studietilbudene som fortsatt har mangler, er at Kunnskapsdepartementet i september i fjor vedtok en ny felles rammeplan for alle helse- og sosialfagutdanninger i Norge og at det er igangsatt et arbeid med å utforme retningslinjer for de ulike utdanningstypene.

– Rammeplanen trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2020–2021. Før dette må institusjonene ha endret studietilbudene slik at de følger ny rammeplan og nye retningslinjer. Samtidig forventer NOKUT at de forbedrer manglene som er påpekt i tilsynet. Det er lite hensiktsmessig at vi parallelt med dette går dypere inn i de studietilbudene som har mangler nå, forklarer Lund.

Tilsynsdirektøren opplyser at noen av institusjonene allerede har startet opp arbeidet med å tilpasse studietilbudene sine til den nye rammeplanen. – Vi forventer at institusjonene bruker det som er kommet fram i dette tilsynet og sikrer at forhold som er påpekt, følges opp i arbeidet med å implementere ny rammeplan og nye retningslinjer, sier han.

Anbefalinger fra de sakkyndige

I rapportene kommer de sakkyndige komiteene med råd for videre arbeid med utdanningene. De anbefaler en større grad av integrering av vitenskapelig tenkning og metode i utdanningene. Hensikten med dette er at studentene tidlig i studiet skal settes i stand til å kunne tilegne og nyttiggjøre seg vitenskapelig litteratur og ny forskning, slik at de skal kunne validere ulike arbeidsmetoder i praksisfeltet, holde seg faglig oppdatert og benytte ny forskning i utøvelsen av yrket sitt.

Når institusjonene nå skal utforme de nye studieplanene, bør det vektlegges at det overordnede læringsutbyttet er førende for studietilbudets oppbygning. Dette gjelder faglig innhold, læringsutbytte for emner og valg av arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer.

Blant forhold som vil ha stor betydning for hvorvidt studentene vil oppnå forventet læringsutbytte er:

  • stabile forskningsmiljøer tilknyttet studietilbudene
  • systematisk samarbeid med praksisfeltet
  • tilgang på relevante praksisplasser og kompetente praksisveiledere 
  • at studentene tidlig i studietilbudet settes i stand til å tilegne og nyttiggjøre seg vitenskapelig litteratur og ny forskning

Les sluttrapportene:

Del med andre