Sakkyndige – studietilbud på ph.d.-nivå

Når vi mottar søknader om akkreditering av studietilbud på ph.d.-nivå, gjør vi først en administrativ vurdering av om formelle krav er oppfylt. Søknader som blir vurdert som behandlingsbare går videre til sakkyndig vurdering.

Den sakkyndige komiteen

Basert på søknaden og et to-dagers institusjonsbesøk, gjør de sakkyndige så en faglig vurdering av søknaden opp mot NOKUTs krav (se studietilsynsforskriften kapittel 2). Dette munner ut i en felles vurdering der de sakkyndige konkluderer med om de anbefaler akkreditering eller ikke. Se saksgangen i studieakkreditering for mer informasjon.

Som hovedregel oppnevner vi fire sakkyndige til å vurdere en søknad om akkreditering. Institusjonene som søker om akkreditering kan foreslå sakkyndige og kommentere på forslag, men det er NOKUT som avgjør hvem vi ønsker å bruke som sakkyndige.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

I studietilsynsforskriften er det fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse på ph.d.-nivå:

  • De sakkyndige skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium.
  • En stipendiat skal inngå i komiteen.
  • Som regel bruker vi kun professorer, i tillegg til stipendiaten.
  • Minst én av de sakkyndige ha relevant internasjonal kompetanse, og blir som oftest rekruttert fra en institusjon i utlandet.

Det er også viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal akkreditere eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile. Se tilsynsforskriften. De sakkyndige skal ikke uttale seg offentlig om saken før vedtak er fattet.

De sakkyndige kommer med anbefalinger til NOKUT i akkrediteringssaker, men det er NOKUT som står ansvarlige for vedtaket. Selve den sakkyndige vurderingen kan ikke påklages.

For potensielle sakkyndige: