Sakkyndige – studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå

Når vi mottar søknader om akkreditering av studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå, gjør vi først en administrativ vurdering av om formelle krav er oppfylt. Søknader som blir vurdert som behandlingsbare går videre til sakkyndig vurdering.

Den sakkyndige komiteen

De sakkyndige gjør en faglig vurdering av søknaden opp mot NOKUTs krav (se studietilsynsforskriften). Dette munner ut i en felles vurdering der de sakkyndige konkluderer med om de anbefaler akkreditering eller ikke. Se saksgangen i studieakkreditering for mer informasjon.

Som hovedregel oppnevner vi to sakkyndige til å vurdere hver akkrediteringssøknad. Institusjonene som søker om akkreditering kan foreslå sakkyndige og kommentere på forslag, men det er NOKUT som avgjør hvem vi ønsker å bruke som sakkyndige.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

I studietilsynsforskriften er det fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse:

  • De sakkyndige skal ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium.
  • Minst én av de sakkyndige skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studiet som skal akkrediteres (for eksempel ha doktorgrad ved vurdering av søknad om mastergradsstudium).
  • Når det gjelder akkreditering av mastergradsstudier, skal minst én av de sakkyndige ha relevant internasjonal kompetanse, og blir derfor som oftest rekruttert fra en institusjon i utlandet.

Det er også viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile.De sakkyndige skal ikke uttale seg offentlig om saken før vedtak er fattet.

De sakkyndige kommer med anbefalinger til NOKUT i akkrediteringssaker, men det er NOKUT som står ansvarlige for vedtaket. Selve den sakkyndige vurderingen kan ikke påklages.

For potensielle sakkyndige: