Sakkyndige – institusjonsakkreditering

Institusjoner kan søke om akkreditering som høyskole, vitenskapelige høyskole eller universitet. Søknader blir først vurdert av NOKUT, så går de eventuelt videre til vurdering hos sakkyndige komiteer. Det er NOKUTs styre som fatter det endelige vedtaket.

Når vi mottar en søknad går saksbehandleren igjennom denne for å se om den egner seg for sakkyndig vurdering. I denne fasen får søkeren mulighet til å komplettere søknaden. Når søknaden er klar for behandling oppnevner NOKUT en sakkyndig komité. Komiteen evaluerer om institusjonen fyller kravene til akkreditering (se studietilsynsforskriften kapittel 2). Vurderingene nedfelles i en rapport der de sakkyndige konkluderer med om de anbefaler akkreditering eller ikke.

NOKUTs styre fatter vedtak om akkreditering. Ved positivt vedtak må institusjonene selv søke Kunnskapsdepartementet om endring av institusjonell status.

Den sakkyndige komiteen

Vanligvis har en sakkyndig komité fire medlemmer. Institusjonene som søker om akkreditering kan foreslå sakkyndige og kommentere på forslag, men det er NOKUT som avgjør hvem vi ønsker å bruke som sakkyndige.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

I studietilsynsforskriften er det fastsatt krav til kompetansen for den sakkyndige komiteen:

  • Komiteen skal inneha erfaring fra ledelse av en høyere utdanningsinstitusjon minst på nivå med den kategori akkrediteringen gjelder.

  • Komiteen skal ha minst en sakkyndig med tilknytning til relevant utenlandsk institusjon.

  • Komiteen skal ha en sakkyndig med kompetanse fra samfunns- eller næringsliv.

  • En student, som har erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i studentorganisasjon skal inngå i komiteen.

  • I komiteen skal det inngå minst én sakkyndig med professor-/dosentkompetanse ved akkreditering til universitet og vitenskapelig høyskole, og minst førstestillingskompetanse ved akkreditering til høyskole.

Det er også viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen de skal akkreditere, eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile. Se tilsynsforskriften. De sakkyndige skal ikke uttale seg offentlig om saken før vedtak er fattet.

Det er NOKUT som står ansvarlig for vedtaket, og dette kan påklages. Selve den sakkyndige vurderingen kan ikke påklages.

Rapporten fra den sakkyndige komiteen er offentlig og blir publisert i NOKUTs publikasjoner – Tilsynsrapporter.

For potensielle sakkyndige: