Nasjonal deleksamen

NOKUT fikk 8. september 2014 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et forsøk med nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Prosjektet gjennomføres som en mulighetsstudie og et pilotprosjekt, med tre nasjonale deleksamener innenfor profesjonsutdanningene regnskap og revisjon, grunnskolelærer og sykepleie.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

  • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
  • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
  • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

NOKUT ser positivt på at et slikt prosjekt vil kunne virke kalibrerende på karaktersetting. Dersom man kunne være sikrere på at en karakter angir samme prestasjonsnivå mellom studier og institusjoner, vil NOKUT kunne ta inn karakter som en indikator på kvalitet. Det kan vi ikke slik situasjonen er nå.

Vi har også igangsatt et utviklingsprosjekt for å videreutvikle nasjonale deleksamener i et mer langsiktig perspektiv.