Akkreditering av GLU-master

NOKUT organiserer akkreditering av grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå som et eget prosjekt.

Kunnskapsministerens seks punkter ved akkrediteringsprosessen

  1. Vi har bestemt at grunnlaget for å akkreditere de nye lærermasterne, skal være kriteriene i dagens studietilsynsforskrift. Fristen for å søke blir 15. september.
  2. Parallelt med at dere jobber med søknadene vil Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) fullføre arbeidet med nye retningslinjer. For å ta høyde for den endelige versjonen av retningslinjene, vil NOKUT lage en prosess for ettersending av materiale etter 15. september.
  3. Når det gjelder institusjoner med selvakkrediteringsrett, får de tid frem til 31. januar 2017 til å vedta nye masterprogram etter dagens studietilsynsforskrift. Etter den datoen skal både selvakkreditering og akkreditering fra NOKUT gjennomføres på grunnlag av ny forskrift.
  4. Alle etablerte mastergrader får tid ut 2018 på å komme opp på det nivået som de nye bestemmelsene krever – dette vil også gjelde lærerutdanningene. Vi har klare forventninger om at dere bruker hele denne perioden til å arbeide systematisk med å heve kvaliteten. Målet er at fra 1. januar 2019 skal alle fylle de nye kravene for akkreditering med god margin.
  5. Det er i den nye rammeplanen vi skal legge de overordnede kravene til innholdet i ny lærerutdanning. Vi har sendt utkast til ny forskrift om rammeplan på høring med frist 1. april. Planen er å fastsette forskriften senest 1. juni.
  6. I Lærerløftet varslet vi at vi vil kreve at dere må tilby masterspesialisering i minimum to av de prioriterte fagene, altså norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk, før dere kan tilby master i øvrige fag. Dette kravet ligger fast. Dere kan naturligvis søke om andre fag også, men vil ikke få dem godkjent hvis dere ikke får to av de prioriterte fagene godkjent.