Høyere utdanning

Klagerett

En institusjon kan klage på NOKUTs vedtak om akkreditering, vedtak om revidering av akkreditering og på vurderingen av kvalitetssikringssystem. Klager blir behandlet av ei uavhengig klagenemnd.

Sakkunnige – institusjonsakkreditering

Institusjonar kan søkje om akkreditering som høgskule, vitskapleg høgskule eller universitet. Søknader blir først vurderte av NOKUT, så går dei eventuelt vidare til vurdering hos sakkunnige komitear. Det er NOKUTs styre som fattar det endelege vedtaket.

Sakkunnige – studietilbod på ph.d.-nivå

Når vi tek i mot søknader om akkreditering av studietilbod på ph.d.-nivå, gjer vi fyrst ei administrativ vurdering av om dei formelle krava er oppfylte. Søknader går så vidare til vurdering hos sakkunnige komitear.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.