7 Kan dere klage på vedtaket?


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Ja, dere kan klage på vedtaket, men ikke på vurderingen av det faglige innholdet i utdanningstilbudet.

Vedtaket er et enkeltvedtak (fagskoleforskriften § 55). Dere kan klage på vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 28.

Dere kan klage på

  • saksbehandlingsfeil, altså at NOKUT ikke har gjennomført saksbehandlingsprosessen på lovlig måte
  • rettsanvendelsesfeil, altså at NOKUT har brukt feil del av regelverket eller brukt regelverket feil
  • feil faktum, altså at NOKUT har lagt til grunn feil faktagrunnlag for vurderingen vår
  • maktmisbruk
  • urettmessig forskjellsbehandling

Dere sender klagen til NOKUT, til postmottak@nokut.no. Dere bør merke klagen med saksnummeret som står i vedtaket. Dere kan lese mer om regelverket knyttet til klage på enkeltvedtak i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage

Dere må klage innen tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.

Dere kan ikke klage på vurderingene av det faglige innholdet i utdanningstilbudet

Dere kan ikke klage på vurderingene NOKUT og sakkyndige oppnevnt av NOKUT har gjort av det faglige innholdet i utdanningstilbudet. Dette står i fagskoleforskriften § 55\.

Hvem vil behandle klagen?

Det er NOKUT som først får klagen. Det gir oss mulighet til å vurdere saken på nytt og se om vi mener det er riktig å endre vedtaket vårt. Dersom NOKUT ikke mener at vi har grunn til å endre vedtaket, sender vi klagen videre til NOKUTs klagenemnd. NOKUTs klagenemnd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Dere kan lese mer om NOKUTs klagenemnd og mandatet deres på nettsiden vår.

 

Forrige side