5.4 Faglig kvalitetssikring gjøres av et panel av sakkyndige


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Panel av sakkyndige

NOKUT skal bruke sakkyndige i nesten alle akkrediteringssaker (fagskoleforskriften § 46). Det er krav til hvilken kompetanse de sakkyndige skal ha (fagskoletilsynsforskriften § 5-3) og at de skal være habile (forvaltningsloven kapittel II).

NOKUT bruker paneler med sakkyndige når vi behandler akkrediteringssøknader for fagskoleutdanninger. I hvert panel er det fire sakkyndige. Hvert panel behandler flere søknader innenfor samme fagområde.

NOKUT starter arbeidet med å finne sakkyndige til paneler etter hvert som vi får inn beskjeder om kommende søknader (se kapittel 3.1).

Dere har rett til å uttale dere om de sakkyndige som vi foreslår

Dere har rett til å uttale dere om forslaget vårt til hvilke sakkyndige som skal behandle søknaden deres (fagskoletilsynsforskriften § 5-3 fjerde avsnitt). Dere kan lese mer om denne rettigheten i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Rent praktisk løser vi det slik: Før panelet av sakkyndige blir oppnevnt av NOKUT, sender vi dere et forslag til hvilke sakkyndige vi vil bruke. Dere får én ukes frist til å kommentere forslaget. Hvis dere ikke har kommentarer, kan dere melde dette inn med det samme. Dette vil gi raskere saksbehandling.

Hvis dere har kommentarer til NOKUTs forslag om sakkyndige, vil vi på nytt vurdere om kravene til sakkyndige er oppfylt. Normalt vil vi bare endre på sammensetningen av sakkyndige i panelet hvis vi får kommentarer som klart viser at fagskoletilsynsforskriftens krav ikke er oppfylt, eller dersom søkerne kan sannsynliggjøre at de sakkyndige ikke er habile til å vurdere søknaden.

NOKUT oppnevner de sakkyndige

De sakkyndige blir oppnevnt av NOKUT når alle fagskolene som har utdanninger i samme panel, har fått mulighet til å gi kommentarer.

NOKUTs oppnevning av sakkyndige er ikke et vedtak dere kan klage på.

Arbeidet de sakkyndige gjør for NOKUT

De sakkyndige mottar forhåndsvurderingen av søknadene som NOKUTs saksbehandlere har skrevet (se kapittel 5.3). De sakkyndige gir sine innspill til søknadene og NOKUTs forhåndsvurderinger.

Panelet av sakkyndige vil alltid vurdere flere søknader samtidig, og både NOKUTs saksbehandlere og det sakkyndige panelet sørger for at søknadene blir vurdert etter samme premisser og målestokk. NOKUTs saksbehandlere bistår panelet, for eksempel med å forklare hvordan kravene i regelverket skal tolkes. NOKUTs saksbehandlere kan også gi informasjon om hvordan liknende søknader har blitt vurdert tidligere, for eksempel i situasjoner hvor panelet er i tvil om hvorvidt de vurderer at et krav er oppfylt.

Panelets leder samler medlemmenes innspill og gir en samlet tilbakemelding til NOKUT. Denne tilbakemeldingen inneholder både panelets vurderinger av om de enkelte kravene er oppfylt, og om utdanningen bør akkrediteres.

Supplerende uttalelse fra sakkyndig fagperson

For noen søknader trenger NOKUT en supplerende uttalelse fra en sakkyndig fagperson utenfor panelet. Dette skjer når NOKUT mener det er behov for faglige vurderinger fra en sakkyndig som har en annen eller spissere kompetanse i et fagfelt enn det som finnes blant de sakkyndige i panelet.

Hvis vi mener det er behov for en supplerende uttalelse fra en sakkyndig fagperson utenfor panelet, vil dere motta et forslag til hvem dette kan være. Dere får én ukes frist til å kommentere forslaget, og vi behandler kommentarer på samme måte som for panelet som helhet, se over.

NOKUTs vedtak

NOKUT vurderer innspillene fra de sakkyndige og fatter vedtak i saken. (Se kapittel 6 om vedtakstyper.)

 

Neste side

Forrige side