5.3 NOKUT gjør en innledende vurdering av søknaden


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Saksbehandlere i NOKUT vil gå gjennom søknaden og gjøre en innledende vurdering av den.

NOKUT avslår søknader med åpenbare feil eller svakheter

Hvis det er åpenbare mangler eller store svakheter i søknaden, avslår NOKUT den (se fagskoleforskriften § 47 andre avsnitt). Dere vil da få et vedtak om avslag på søknaden og en begrunnelse for avslaget.

Noen eksempler på årsaker til avslag etter den innledende vurderingen er:

  • Faglig ansvarlig er ikke ansatt, eller vedkommende er ansatt i under 50 prosent stilling på søknadstidspunktet.
  • Faglig ansvarlig har ikke formell kompetanse i et fagområde som er relevant for utdanningen.
  • Utdanningsfaglig ansvarlig har ikke utdanningsfaglig kompetanse som er tilpasset utdanningen.
  • Det overordnede læringsutbyttet ligger ikke på nivå over tilsvarende utdanningsprogram i videregående opplæring.
  • Det overordnede læringsutbyttet er ikke utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).
  • Kravspesifikasjonen dekker ikke kravene som stilles til fagmiljøet i fagskoletilsynsforskriften § 3-2.

NOKUT skriver en forhåndsvurdering som vi sender til panelet av sakkyndige

Hvis vi mener søknaden er god nok til å gå videre til panelet av sakkyndige, skriver vi en forhåndsvurdering av søknaden. I forhåndsvurderingen tar vi stilling til om vi mener søknaden oppfyller de rettslige kravene som skal vurderes (se kapittel 4). Så langt det er mulig og rimelig, baserer vi vurderingen på tidligere vedtak NOKUT har fattet. Forhåndsvurderingen inneholder også direkte spørsmål til de sakkyndige.

Forhåndsvurderingen blir sendt til et panel av sakkyndige.

 

Neste side

Forrige side