4.7 Beskrivelse av utdanningen og utdanningens kunnskapsgrunnlag


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravet om at
"[f]agskoleutdanning skal bygge på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt og være i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige prinsipper" (fagskoleloven § 4 tredje avsnitt).

Vi ønsker at dere gir en kort beskrivelse av utdanningen. Beskriv gjerne målgruppen for utdanningen, om utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkeslivet, om utdanningen skal tilbys på nett eller stedbasert, og om dere har erfaring med å tilby lignende utdanninger. I tillegg ber vi dere beskrive kort hva slags kunnskapsgrunnlag utdanningen bygger på. Vi bruker informasjonen for å forstå konteksten bedre når vi vurderer søknaden, og til å vurdere om utdanningen oppfyller fagskolelovens krav om kunnskapsgrunnlag, som er et grunnleggende krav til fagskoleutdanninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag i fagskoleloven § 4 tredje avsnitt er nytt, og trådte i kraft 1. august 2021. Dette kravet viser blant annet til hvilke faglige kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fagskoleutdanningen skal bygge på. Kunnskapsgrunnlaget kan ikke være i strid med anerkjent vitenskap, og utdanningen må bygge på et etablert kunnskapsgrunnlag. I tillegg til kunnskap og erfaring fra ett eller flere konkrete yrkesfelt, vil fagskoleutdanning også bygge på kunnskapen studentene har med seg inn i utdanningen fra videregående opplæring. Fagskoleutdanningens kvalitet styrkes av at fagpersonalet har et tett samarbeid med, og nært forhold til, arbeidslivet, og at utdanningen er yrkesfaglig og praksisnær. Det er videre et krav om at fagskoleutdanningen skal utøves i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige prinsipper. I dette ligger blant annet at utdanningene skal basere seg på anerkjent og etterprøvbar kunnskap, og utvikles og gjennomføres profesjonelt av personer med rett og nødvendig kompetanse til å ivareta oppgaven. Hva som er relevante prinsipper og hvordan de skal gjennomføres i praksis, vil avhenge av den konkrete utdanningen.

Vi bruker informasjonen for å forstå konteksten bedre når vi vurderer søknaden. Dere står fritt til å gi den informasjonen dere mener NOKUT vil ha nytte av å kjenne til, men som ikke kommer fram i resten av søknaden. Informasjonen bør ikke være lengre enn en A4-side. NOKUT kan be om mer informasjon og dokumentasjon dersom vi er i tvil om kravet er oppfylt.

 

Neste side

Forrige side