4.5 Utdanningens navn


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravet om at "[u]tdanningen skal ha et dekkende navn" (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 tredje avsnitt bokstav a). Hva kravet innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Vi vil vurdere navnet på utdanningen i sammenheng med de andre kravene vi vurderer og særlig i sammenheng med

  • utdanningens overordnede læringsutbytte
  • utdanningens faginnhold
  • omfanget på utdanningen

 

Neste side

Forrige side