4.3 Studieplan – kun for nye søkere


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravene i fagskoletilsynsforskriften kapittel 2. Hva kravene innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Nye søkere må laste opp studieplanen som et vedlegg. NOKUT vil vurdere innholdet i studieplanen opp mot kravene om

  • undervisnings-, lærings- og vurderingsformer (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 tredje avsnitt bokstav c)
  • utdanningens faginnhold og struktur (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 tredje avsnitt bokstav b, se også kapittel 4.11 Omfang på utdanningen i denne veilederen)
  • studieplanen og innholdet i den (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 femte avsnitt)

Vi bruker også studieplanen for å se helheten i utdanningen. Vi ser på om kravene er oppfylt enkeltvis og at det er sammenheng mellom for eksempel kravene til opptak, innhold og omfang. Se eksempel i underkapittel 4.1. Søknadsskjemaet dekker de rettslige kravene NOKUT vurderer

Informasjonen dere oppgir ellers i søknadsskjemaet må samsvare med informasjonen i studieplanen.

 

Neste side

Forrige side