4.19 Fagmiljøet som er tilknyttet utdanningen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om fagmiljøet har kompetanse som står i forhold til antall studenter og utdanningens innhold og egenart (fagskoletilsynsforskriften § 2-3 første avsnitt). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Kravspesifikasjon av forskriftskravene

Fagskolen skal fastsette egne krav til utdanningens fagmiljø. Dette står i fagskoletilsynsforskriften § 3-2 tredje avsnitt. Dokumentet hvor disse kravene er skrevet ned, kaller vi en kravspesifikasjon.

Kravspesifikasjonen skal inneholde krav til fagmiljøets størrelse og sammensetning. Kravene til fagmiljøet i fagskoletilsynsforskriften § 3-2 første og andre avsnitt er minimumskrav og overordnede krav til fagmiljøet. Kravene dere stiller til fagmiljøet i kravspesifikasjonen deres må minimum dekke kravene i fagskoletilsynsforskriften § 3-2 første og andre avsnitt, samtidig som de skal være fagspesifikke. I kravspesifikasjonen skal i tillegg til krav til faglærere inneholde krav til faglig ansvarlig og utdanningsfaglig ansvarlig. Vi anbefaler at dere oppgir kravene til sensorer og til eksterne praksisveiledere (for utdanninger med praksis) her.

Dere kan velge om dere vil benytte malen for kravspesifikasjon som søknadsskjemaet lenker til, eller om dere vil laste opp kravspesifikasjonen i et dokument dere har utformet selv. Det er viktig at dere både beskriver kompetansebehovene dere har for hvert enkelt emne og oppfører kompetansekravene dere stiller til stillingene. Dette inkluderer formell utdanning og uformell kompetanse, digital og teknisk kompetanse, samt utdanningsfaglig kompetanse. Det må være samsvar mellom behovene utdanningen løser ut og kompetansen som fagmiljøet samlet sett skal dekke.

Hvis fagmiljøet ikke er endelig planlagt og/eller ansatt på søknadstidspunktet, vil vi vurdere om kravet til fagmiljø er oppfylt ved å se på hvilke krav som er satt til fagmiljøet i kravspesifikasjonen. Den faglige ansvarlige må alltid må være ansatt idet dere søker, se under.

Dokumentasjon på fagmiljøet

Dokumentasjonen på fagmiljøet skal inneholde en oversikt over de delene av fagmiljøet som er endelig planlagt og/eller ansatt på søknadstidspunktet. Dokumentet kan inneholde både personer som er ansatt og beskrivelser av ønsket/planlagt kompetanse for personer dere ønsker å ansette.

Dere kan velge om dere vil benytte malen som vi lenker til i søknadsskjemaet, eller om dere vil laste opp dokumentasjonen i et dokument dere har utformet selv. Merk at dere under kompetanse bør inkludere relevant digital eller annen tverrgående kompetanse som er relevant for utdanningen.

 

Neste side

Forrige side