4.12 Utdanningens faginnhold og struktur


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravet om at utdanningen skal ha "et faginnhold og en struktur som er egnet til at studentene kan oppnå læringsutbyttet" (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 tredje avsnitt bokstav b). Hva dette innebærer kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Dere kan velge om dere vil bruke malen som ligger i søknadsskjemaet eller om dere vil laste opp et eget vedlegg. Informasjonen dere gir må være tilstrekkelig til at NOKUT kan vurdere om det er sannsynlig at studentene kan oppnå utdanningens overordnede læringsutbytte gjennom utdanningens emner.

Dere må oppgi

  • hvilke emner utdanningen er satt sammen av
  • omfanget av disse emnene
  • hvilke sentrale tema som inngår i hvert av emnene

Informasjonen må minimum inneholde emnenes navn og omfang, samt en liste over temaer dere skal behandle i emnet. Avhengig av størrelsen på utdanningen og emnene bør ikke dette overskride to sider. Det er ikke nødvendig å skrive inn læringsutbyttebeskrivelsene for hvert enkelt emne.

Dere kan se her for eksempel på utfylt mal (pdf). I dette eksempelet har vi lagt ved læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen, slik at dere kan se sammenhengen mellom faginnholdet og læringsutbyttet.

Nye søkere skal også fylle ut dette punktet i søknadsskjemaet, selv om informasjonen delvis overlapper med informasjon i studieplanen.

 

Neste side

Forrige side