4.11 Overordnet læringsutbytte


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om utdanningens læringsutbytte er "utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)" (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 andre avsnitt). Vi vil også vurdere om det er samsvar mellom de øvrige kravene vi vurderer og utdanningens læringsutbytte. Dere kan lese mer om læringsutbyttets utforming i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Det overordnede læringsutbyttet skal inneholde beskrivelser av kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som alle personer som har fullført utdanningen skal ha. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være utformet slik at det er forståelig for studenter og andre hvilken kompetanse en kan forvente etter endt utdanning. Samtidig skal læringsutbyttet oppfylle minstekravene for hvilket nivå utdanningen er på.

Vi anbefaler å sette læringsutbyttebeskrivelsene opp som kulepunkter under hver av de tre kategoriene. Dere bør sette dere nøye inn i hvilket utbytte en fagskoleutdanning på nivå 5.1 eller 5.2 skal gi. Dere finner en oversikt over nivåene for utdanninger og standarder for læringsutbyttebeskrivelser for hvert enkelt nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Utdanningens læringsutbytte er ofte styrende for mange andre sider av utdanningen. Vi vurderer om det er samsvar mellom det overordnede læringsutbyttet og utdanningens

  • navn
  • omfang
  • nivå i NKR
  • faginnhold og struktur
  • undervisnings-, lærings- og vurderingsformer (for nye søkere)
  • opptakskrav
  • fagmiljø
  • infrastruktur (for nye søkere)

Det må være mulig å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Utdanningens veilednings- og vurderingsformer må være tilpasset læringsutbyttet. Hvis dere benytter karakterer som vurderingsuttrykk, må det være mulig å sette karakterer på studentene som speiler hvor godt de mestrer læringsutbyttet. Alle studenter som har fullført og bestått utdanningen, skal minimum ha oppnådd utdanningens overordnede læringsutbytte.

 

Neste side

Forrige side