Veiledning til system for kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemet er tilbyders redskap for å kunne bedømme kvaliteten i de fagskoleutdanningene de tilbyr. Systemet skal sikre kontinuerlige forbedringer av studietilbudet og studietilbudets yrkesrelevans.

Hva kjennetegner et kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikring skal være en integrert del av tilbyders virksomhet, og bør bygge på elementer som allerede er i bruk. Innføring av et system trenger ikke bety at det etableres nye strukturer eller fora. Analyse av kvalitetsinformasjon og beslutninger for å forbedre kvaliteten bør derfor gjøres i fora som i dag har ansvar for faglig innhold og utvikling av studietilbudene.

Systemets struktur og kompleksitet henger sammen med tilbyders størrelse, organisering og beslutningsstruktur. Systemet bør tilpasses utdanningens størrelse og profil. En større institusjon kan ha behov for flere ledd som behandler kunnskap om kvaliteten. Den vurdering som ledelsen da gjør av utdanningen vil da bygge på akkumulert informasjon fra flere avdelinger/studietilbud. En tilbyder med ett studietilbud har trolig bare ett nivå for analyse og for beslutninger.

Sentrale elementer i et kvalitetssikringssystem

Systembeskrivelsen skal inneholde de rutiner tilbyder har for å fremskaffe kunnskap om forhold som har vesentlig betydning for kvaliteten i studietilbud som tilbys eller planlegges, hvordan kunnskapen kan analyseres og hvem som har ansvar for å følge opp resultatene.

Det må fremgå av dokumentasjonen hvilke kvantitative indikatorer tilbyder har valgt. Indikatorene som velges skal være egnet til å belyse kvaliteten i studietilbudet. Indikatorene må være målbare, og det må være rutiner for hvordan de måles, analyseres og brukes i den årlige rapporten om kvalitet. Eksempler på indikatorer kan være "ikke mer enn x % av våre studenter skal falle fra underveis i studiet",  "minst to søkere per studieplass eller "x % av våre kandidater skal være i relevant arbeid et år etter endt utdanning" 

Det skal fremgå hvilke prosedyrer tilbyder har for studentenes vurdering av studietilbudet, for undervisningspersonalets og sensorers  vurderinger av undervisningen og for eksterne interessenters vurdering. Det må fremgå hvem som har ansvar for å samle inn alle vurderingene, rapportere om resultatene, og hvordan vurderingene brukes i kvalitetsarbeidet. Tilbyder kan velge å bruke spørreskjema for innsamling av informasjon eller utarbeide skriftlige oppsummeringer fra muntlige tilbakemeldinger.  

Årsrapporten skal oppsummere og analyse den informasjon systemet frembringer og bør inneholde forslag til tiltak for å utvikle kvaliteten, slik at det i påfølgende år kan gjøres rede for de tiltak som er gjennomført.

Årshjul kan være et godt verktøy i en systembeskrivelse for å illustere sammenhenger mellom ulike kvalitetssikringstiltak og ansvars- og rapporteringslinjer. Det bør inngå når informasjon hentes inn, hvem som har ansvar, når ulike fora behandler kvalitetsinformasjon og følger opp tiltak og hvordan dette inngår i annet planarbeid, for eksempel studieplanrevisjoner.

Se veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning (pdf) for mer informasjon.