Sakkyndige – fagområder

Før søknader om godkjenning av fagområde går til sakkyndig vurdering, foretar NOKUT en administrativ vurdering av styringsordning, reglement og kvalitetssikringssystem. Rutine for etablering av nye utdanningstilbud skal være en del av kvalitetssikringssystemet. Denne rutinen vurderer den sakkyndige komiteen i samarbeid med NOKUT.

Den sakkyndige komiteen

Den sakkyndige komiteen foretar en faglig vurdering av søknaden. Komiteen vil også vurdere om utdanningsplanene for de godkjente tilbudene som allerede ligger under det aktuelle fagområdet fortsatt tilfredsstiller NOKUTs krav. Hensikten med dette er å kontrollere at utdanningsplanene er oppdatert i forhold til utviklingen i yrkeslivet og eventuelle endringer i lover og bestemmelser.

Institusjonsbesøket er en sentral del av metoden til de sakkyndige. Dette besøket går over to dager. På institusjonsbesøket intervjuer komiteen personer og grupper etter et program som er satt opp på forhånd. Komiteen foretar også en befaring av skolens undervisnings- og velferdslokaler.

Søker får mulighet til å foreslå sakkyndige, og til å uttale seg om forslag til komité. Ingen sakkyndig kan ha, eller ha hatt, oppgaver for, eller annen tilknytning til, søker som fører til inhabilitet.

De sakkyndige skal levere sin faglige vurdering av fagområde i et felles dokument etter mal fra NOKUT. I dette dokumentet konkluderer de sakkyndige med om kriteriene er tilfredsstillende oppfylt, og om komiteen anbefaler godkjenning eller ikke.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

Komiteen skal ha fire eller fem medlemmer, hvorav én oppnevnes som leder.
Sakkyndige komiteer som skal vurdere søknader om godkjenning av fagområde, skal inneha følgende kvalifikasjoner:

  • Studentrepresentant med erfaring fra institusjonsstyre eller andre sentrale tillitsverv innen fagskoleutdanning eller høyere utdanning.
  • Teoretisk utdanning som er på et høyere nivå enn aktuell fagskoleutdanning. Dersom det for det omsøkte fagområde ikke eksister noen aktuell høyere utdanning, kan dette kravet justeres til nivå som toårig fagskoleutdanning for alle unntatt ett medlem.
  • For minst to av medlemmene skal den teoretiske utdanningen være relatert til fagområdet/yrkesfeltet.
  • Minst to av medlemmene skal ha praksis fra aktuelt yrkesfelt.
  • Minst ett av medlemmene skal være tilknyttet aktuelt yrkesfelt og har kjennskap til utviklingstrender innen yrkesfeltet.
  • Minst ett medlem skal ha minst et halvt års pedagogisk utdanning.
  • Minst ett medlem av komiteen skal ha kompetanse om og erfaring fra ledelse av utdanningsinstitusjon innen tertiærutdanning.