Studentombud for fagskolestudenter

Alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud. Dette var nytt for fagskoler høsten 2019. Under kan dere lese mer om hva studentombudene skal gjøre, hvilken rolle de skal ha og hvordan fagskolene kan sørge for at et studentombud er tilgjengelig for studentene.

Hva er et studentombud?

Et studentombud er en uavhengig støttespiller for studentene, som skal gi studentene råd og hjelp i spørsmål som gjelder studiesituasjonen deres. Studentombudet skal være et lavterskeltilbud for studentene.

Ombudet kan jobbe utadrettet med informasjon til alle eller mange studenter, eller veilede enkeltstudenter som henvender seg.

Studentombudet har taushetsplikt.

Hva kan et studentombud hjelpe studentene med?

Studentombudet skal gi råd og veiledning knyttet til ulike utfordringer som gjelder studentens studiesituasjon. Det kan for eksempel være å

  • hjelpe studenter i å forstå deres egne rettigheter og plikter
  • bistå studenter som har blitt utsatt for krenkende handlinger, trakassering eller andre kritikkverdige forhold
  • gi råd, tips og veiledning i klagesaker
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i konflikter mellom studenter eller mellom studenter og ansatte
  • bidra til å løse saker på lavest mulig nivå
  • undersøke om fagskolen har holdt seg innenfor regelverket som gjelder
  • bringe saker frem for fagskolens styre og ledelse eller inn i fagskolens kvalitetssikringsarbeid

Studentombudet fatter ikke selv vedtak, men er et viktig tilbud som øker rettssikkerheten for studentene.

Hva betyr det at studentombudet er uavhengig?

Det er viktig at studentombudet er uavhengig av fagskolen. Det skal være studentenes ombud. Studentombudets rolle og tyngde ligger i at det er upartisk og uavhengig.

At studentombudet er uavhengig betyr at det ikke skal kunne instrueres eller styres av fagskolen eller noen andre organer. Derfor bør ikke studentombudet være ansatt av fagskolens administrasjon, men være utnevnt av styret. Studentombud kan ansettes på åremål. Det kan styrke uavhengigheten deres.

Det er ikke heldig om studentombudet har andre funksjoner ved fagskolen. For eksempel bør ombudet ikke være ansatt i en annen stilling der samtidig. Fagskolen må ta hensyn til at flere forhold kan være med på å styrke eller svekke ombudets uavhengighet og rolle. Det er derfor blant annet viktig å tenke gjennom hvor i organisasjonen studentombudet skal plasseres, hvor vedkommende har kontoret sitt, hvilke støttefunksjoner som skal være tilgjengelig, hvordan ombudets budsjett og regnskap skal føres og rapporteres mv.

Fagskolen skal sørge for at studentene har tilgang til et studentombud

Det er styret som har ansvar for at fagskolestudentene deres har tilgang til et studentombud.

Det er ikke et krav at alle studenter har fysisk tilgang til et studentombud på studiestedet sitt, men ordningen må være organisert sånn at ombudet reelt sett er tilgjengelig for studentene. Det betyr blant annet at:

  • ombudet ikke kan ha ansvar for så mange studenter at det i praksis ikke er tilgjengelig
  • studentombudet er kjent for studentene
  • tilbudet er gratis

Fagskolen må sørge for at ombudsordningen er satt opp slik at den blir forutsigbar og robust.

Kan flere fagskoler samarbeide om et studentombud?

Ja, fagskoler kan gjerne samarbeide om et studentombud. Samarbeid mellom fagskoler er generelt sett en bedre løsning enn ombud i små deltidsstillinger.

Det er også mulig å samarbeide med andre institusjoner, for eksempel mellom en høyskole og en fagskole. Fagskolesektoren kan også velge å etablere ett felles studentombud.

Det viktige er at styret oppfyller kravet om at studentene reelt sett skal ha tilgang et studentombud. Jo flere studenter som skal dele et ombud, desto større må ombudstjenesten være.

Hvilke kilder gir mer informasjon om fagskolenes studentombud?

Dere kan lese mer om krav til fagskolenes studentombud i disse rettskildene:


Andre nyttige lenker er:


Tilbake til Regelverk for fagskoler