Når og hvordan skal fagskolen melde fra om endringer i en fagskoleutdanning?

Fagskolen skal melde fra til NOKUT når dere planlegger visse endringer ved utdanningene deres. Her er en oversikt over hvilke endringer som krever melding, hvordan fagskolen skal melde fra, og hva NOKUT gjør med meldingen.

Oppdatert 14. januar 2021

Hvilke endringer skal fagskolen melde fra om?

Fagskolen skal melde fra til NOKUT når dere planlegger

 • å opprette nytt eller endre studiested for en utdanning
 • å endre navnet på en utdanning
 • å endre det samlede læringsutbyttet for en utdanning
 • å endre utdanningsformen i en utdanning

Fagskoler med fagområdeakkreditering skal dessuten melde fra om nye utdanninger de har opprettet innenfor akkrediterte fagområder.

Meldeplikten følger av fagskoletilsynsforskriften § 5-1 (lovdata.no). Dere kan lese mer om denne paragrafen i vårt informasjonsskriv til fagskoletilsynsforskriften (pdf).

Hvordan skal fagskolen melde fra?

Fagskolen melder fra om endringer gjennom å fylle ut skjemaet Melde fra om endring i akkreditert fagskoleutdanning i NOKUTs institusjonsportal.

Jo mer utfyllende og presis informasjon dere gir i meldeskjemaet, desto enklere er det for oss å ta stilling til om endringen gjør det nødvendig med ny akkreditering.

Hvis dere melder fra om nytt navn på utdanningen, er det for eksempel lurt å begrunne hvorfor dere mener navneskiftet er nødvendig, og hvorfor dere mener at det nye navnet er dekkende.

Hvis det er endringer i utdanningsform dere melder fra om, kan det for eksempel være nyttig om dere samtidig beskriver hvilke praktiske endringer dette vil ha for fagmiljøet, infrastrukturen og liknende.

Dere må laste opp en bekreftelse på at styret står bak meldingen om endring. Bekreftelsen må:

 • slå fast at styret står bak den innsendte søknaden
 • vise at fagskolen vil oppfylle det gjeldende regelverket for akkrediterte fagskoleutdanninger når utdanningen er i drift
 • være datert
 • være signert av styrets leder

Hva gjør NOKUT med meldingen?

Når NOKUT får skjemaet, vurderer vi om endringen gjør det nødvendig å søke om ny akkreditering. Det kan hende at vi ber dere sende oss mer informasjon. Av og til bruker vi sakkyndige til å vurdere om en ny akkreditering er nødvendig.

Vi har dette utgangspunktet for vurderingene våre:

 • Nye eller endrede studiesteder krever ikke ny søknad om akkreditering. Vi forutsetter at dere fortsatt tilbyr utdanningen i tråd med akkrediteringen og regelverket som gjelder for utdanningen, men på et nytt sted.
 • Endring i navnet kan gjøre det nødvendig med ny akkreditering. Vi vil vurdere det nye navnet opp mot læringsutbyttebeskrivelsen med videre (jf. fagskoleforskriften § 2-1 tredje avsnitt).
 • Endring av det samlede læringsutbyttet for en utdanning vil vanligvis gjøre det nødvendig med en ny akkreditering. Dette skyldes at den samlede læringsutbyttebeskrivelsen er noe av det mest sentrale ved utdanningen. Den påvirker dessuten veldig mange andre sider ved utdanningen, for eksempel navnet, faginnhold og struktur og undervisnings- og vurderingsformer.

  Hvis dere bare gjør mindre justeringer i læringsutbyttet, og hvis dere mener det ikke endrer på den samlede profilen til utdanningen, bør dere beskrive og begrunne dette. Mindre endringer vil normalt ikke kreve ny akkreditering.
 • Endring av utdanningsform (stedbasert, nettbasert, nettbasert med samlinger) for en utdanning kan gjøre det nødvendig med ny akkreditering. Vi vil vurdere fagmiljøet deres, hvilke andre utdanninger og utdanningsformer dere allerede tilbyr og infrastrukturen deres.

For endringer som gjelder utdanninger som inngår i et akkreditert fagområde, gjør ikke NOKUT noen vurdering av akkrediteringen. Dette er utdanninger som fagskolen har myndighet til å akkreditere selv. Vi trenger likevel at dere melder fra om nye utdanninger, ettersom vi holder oversikt over hvilke akkrediterte utdanninger som finnes.

Hva slags svar får dere?

Hvis det ikke er nødvendig at dere søker om ny akkreditering, registrerer vi informasjonen og oppdaterer oversikten vår over akkrediterte fagskoleutdanninger. Dere vil få svar fra oss om at informasjonen er registrert. Vi sender brevet i kopi til Kunnskapsdepartementet, Lånekassen, Statistisk sentralbyrå og DBH, så de også er informert. På den måten kan studiestøtte til studentene, rapporteringen deres av statistikk med videre gå som normalt.

Hvis vi mener at endringen gjør det nødvendig med ny akkreditering av utdanningen, vil dere få beskjed om dette. Dere må i så fall søke om akkrediteringen på vanlig måte til søknadsfristene, som er 1. mars og 15. september. Vi har en egen nettside med informasjon om hvordan dere søker om akkreditering.


Tilbake til Regelverk for fagskoler