Hvordan skal fagskolens styre være sammensatt?

Alle fagskoler skal ha et eget styre. Dette er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan. Det finnes flere krav til hvordan styret skal være satt sammen. For eksempel er det spesifikke krav til antall medlemmer, hvor disse medlemmene skal hentes fra og hvordan de velges inn i styret. Her kan dere lese mer om dette.

Fagskoleloven har regler om styrets sammensetning. Reglene gjelder både for offentlige og private fagskoler.

Hvor mange medlemmer skal styret ha, og hvem skal de være?

Fagskolens styre må ha minimum sju medlemmer. Det skal være

  • minst to medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv
  • minst ett medlem som er valgt av og blant de ansatte på fagskolen
  • minst ett medlem som er valgt av og blant studentene på fagskolen

Hvis styret har flere enn ti medlemmer, må det ha minst to medlemmer som er valgt av og blant ansatte og minst to medlemmer valgt av og blant studentene.

Hva som er relevant arbeids- og næringsliv må ses opp mot hvilke utdanninger fagskolen tilbyr. Styremedlemmene med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv bør speile bredden i utdanningstilbudet på fagskolen.

Det er dessuten en stor fordel om de har regional eller lokal tilknytning, i tillegg deres relevante faglige bakgrunn.

Skal styret ha varamedlemmer og i tilfelle hvor mange?

Styret skal også ha varamedlemmer. Det skal være

  • minst ett varamedlem for hvert av medlemmene som er valgt av studentene og de ansatte på fagskolen
  • minst ett varamedlem for medlemmene fra arbeids- eller næringsliv
  • minst ett varamedlem for resten av styrets medlemmer

Det betyr at det må velges minst fire varamedlemmer, i tillegg til de minst sju faste medlemmene.

Hvem velger styreleder og styremedlemmer?

Styret skal ha en leder. Det er fagskolens eier som utpeker hvem som skal være styreleder eller fastsetter hvem andre som skal utpeke styreleder. Offentlige fagskoler eies som regel av en fylkeskommune. Private fagskoler eies av en stiftelse eller av aksjonærene i et aksjeselskap. Eier kan be styret utpeke sin egen leder.

Bortsett fra de styremedlemmene som skal velges av og blant de ansatte og studentene, skal resten av styremedlemmene velges av eier.

Dere må følge reglene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 innenfor hver gruppe som velges, det vil si de som representerer enten arbeids- og næringsliv, de ansatte eller studentene. Når det er to eller flere som skal representere denne gruppa i styret, må begge kjønn være representert blant dem. For eksempel må representantene for arbeids- og næringslivet være av hvert sitt kjønn.

Hvor lenge skal styremedlemmene og varamedlemmene velges for?

De styremedlemmene og varamedlemmene som er valgt av og blant studentene, velges for ett år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for inntil fire år.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer kan bli gjenvalgt. Det er ingen grenser for hvor mange ganger de kan velges på nytt.

Hvilke rettskilder gir mer informasjon om hvordan fagskolens styre skal settes sammen?

Dere kan lese mer om krav til sammensetning av styre i disse rettskildene:


Tilbake til Regelverk for fagskoler