Hva er fagområdeakkreditering – og hvordan søker dere?

NOKUT anbefaler fagskoler som oppfyller vilkårene, å søke om fagområdeakkreditering. Her kan dere lese om fordelene med å ha fagområdeakkreditering og hvordan dere søker om det.

Hva er fagområdeakkreditering?

En fagområdeakkreditering er en fullmakt som gir fagskolen rett til å

 • akkreditere nye studier innen et klart definert fagområde og
 • gjøre endringer i de utdanningene fagskolen allerede tilbyr innen det samme fagområdet.

Fagskoler som har fått fagområdeakkreditering, må selv gjøre alle vurderingene som NOKUT ellers gjør når vi behandler søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger.

Hvilke fordeler er det for fagskolene å ha fagområdeakkreditering?

Fagskoler med fagområdeakkreditering kan raskere tilby nye utdanninger eller gjøre endringer i eksisterende utdanninger.

Fagskoler med fagområdeakkreditering kan også lettere opprette kortere utdanningstilbud som arbeidsmarkedet etterspør. Regjeringen oppfordrer alle fagskolene til å vurdere hvilke av fagområdene sine det kan være aktuelt å søke om fagområdeakkreditering for (Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet).

Fagskoler med fagområdeakkreditering vil også bli prioritert i tildeling av tilskudd til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning, som forvaltes av Diku.

Hvem kan søke om fagområdeakkreditering?

I fagskoleforskriften § 48-1 står vilkårene for å kunne søke om akkreditering av fagområde. Vilkårene er at

 • primærvirksomheten til fagskolen er utdanning
 • fagskolen har uteksaminert kandidater i minst to år
 • fagskolen har en garanti- eller forsikringsordning for studentene dersom fagskolen stanser en fagskoleutdanning og studentene ikke får fullført

Hva skal kvalitetssikringssystemet vise for fagskoler med fagområdeakkreditering?

For fagskoler med fagområdeakkreditering skal systemet for kvalitetssikring vise prosedyrer for hvordan fagskolen

 • oppretter utdanninger den selv har fullmakt til å akkreditere
 • gjennomfører vesentlige endringer av utdanninger som hører inn under fagområdet

Les mer om kvalitetsarbeid ved fagskoler

Hvilke faglige krav må være oppfylt for at fagskolen skal få fagområdeakkreditering?

I fagskoletilsynsforskriften kapittel 3 er det satt krav til at fagskolen

 • har en strategi for fagområdet
 • har en tydelig avgrensning på fagområdet
 • har et fagmiljø som dekker fagområdet
 • samarbeider med yrkesfeltet

Dere kan lese mer om hvordan disse kravene skal forstås i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften (pdf).

NOKUT kan føre tilsyn med fagskolens kvalitetsarbeid når den søker om akkreditering av fagområdet.

Hvordan søker dere om fagområdeakkreditering?

Dere finner lenker til søknadsskjema og veiledning på nettsidene våre fra og med 1. september.

Dere sender søknaden til postmottak@nokut.no.

Ta gjerne kontakt med oss på fagskole@nokut.no dersom dere trenger søkerveiledning eller mer informasjon om fagområdeakkreditering.

Hvordan behandler vi søknaden?

NOKUT vurderer først om kravene i fagskoleforskriften § 48-1 er oppfylt. Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt, vil NOKUT avslå søknaden. Dersom søknaden har mangler som gjør den er uegnet for sakkyndig vurdering, vil NOKUT avvise søknaden.

Den sakkyndige komiteen som NOKUT oppnevner, vurderer søknaden på grunnlag av den dokumentasjonen dere sender inn og besøk ved institusjonen. Dersom de sakkyndige etter å ha lest dokumentasjonen konkluderer med at kravene i fagskoletilsynsforskriften ikke er oppfylt, kan de anbefale å avslå søknaden uten institusjonsbesøk. Normalt vil den sakkyndige komiteen levere en innstilling som sammen med en uttalelse fra fagskolen danner grunnlag for behandling i NOKUTS styre. Det er NOKUTs styre som beslutter om en fagskole får fagområdeakkreditering.

Hva er fristen for å søke?

Fristen for å søke om fagområdeakkreditering er 1. november.

For å kunne sette av nødvendige ressurser til søknadsbehandlingen ønsker NOKUT at fagskoler som planlegger å søke fagområdeakkreditering gir beskjed et halvt år på forhånd.

På grunn av koronasituasjonen har vi i 2020 satt fristen for å varsle til 15. august 2020. Fagskoler som varsler innen denne fristen, vil få prioritert søknadene sine i søknadsbehandlingen.

Hvilke kilder gir mer informasjon om reglene?

Dere kan lese mer om reglene om fagområdeakkreditering i disse rettskildene:


Tilbake til Regelverk for fagskoler