Fagskoler kan raskt og ubyråkratisk tilby kompetanseheving

Korona har bydd på mange utfordringer og etterspørselen etter opplæring har økt i denne perioden. I denne situasjonen er det fornuftig å øke den enkeltes kompetanse til fordel for den det gjelder, for næringslivet og for samfunnet ellers. Det er derfor viktigere enn noen gang å kunne tilby kompetanseheving som kan starte opp og gjennomføres raskt. Fagskolene har redskapene som skal til for å sette sammen og tilby korte kurs, moduler, enkeltemner eller deler av en utdanning uten å søke NOKUT om ny akkreditering.

Oppdatert 28. april 2021

Utdanningene fagskolene tilbyr, er yrkesrettede og arbeidsrelevante utdanninger. Utdanningene som tilbys er normalt på 30, 60, 90 og 120 studiepoeng. Dere kan imidlertid tilby deler av en utdanning som enkeltemner eller moduler eller sammensatte kurs på mindre enn 30 studiepoeng. Dette kan gjøre dere til en viktig leverandør av kortere kompetanseheving rettet mot behovet i næringslivet. Nye tilskuddsordninger og endringer i regelverket for permitterte og arbeidsledige gjør det enda mer aktuelt å tilby dette. Vi oppfordrer fagskolene til å samarbeide med hverandre og med yrkesfeltet om tilbudene.

Hvordan lager vi nye tilbud og krever dette ny akkreditering?

Det kreves ikke alltid ny akkreditering for å starte opp nye tilbud. Dere kan tilby enkeltemner som allerede er en del av en fagskoleutdanning. Dere kan også sette sammen enkeltemner innenfor en fagskoleutdanning på nye måter og dermed tilby den kompetansen som etterspørres. Dere kan for eksempel hente læringsutbyttene fra to eller flere eksisterende emner i utdanningen, og sette dem sammen til et nytt emne. Kravet er bare at dere benytter læringsutbytter fra en utdanning dere har fått akkreditert. Dere kan også lage kurs av flere slike enkeltemner. Enkeltemner og moduler eller kurs kan være på mindre enn eller mer enn 30 studiepoeng.

Så lenge dere tilbyr dette som enkeltemner eller kurs, og ikke som en selvstendig fagskoleutdanning, skal dere ikke søke om akkreditering av tilbudet. Dersom dere ønsker å tilby slike kurs som en ny fagskoleutdanning (på minimum 30 studiepoeng), må dere søke om akkreditering av en ny utdanning. Noen fagskoler har fagsområdeakkreditering og kan selv akkreditere nye utdanninger.

Hva er opptaksgrunnlaget og hvordan er muligheten til studiestøtte?

Studentene som tas opp til enkeltemner, må være kvalifisert for opptak til den fagskoleutdanningen emnet opprinnelig var er en del av. Det er den enkelte fagskolen som tar opp studenter til enkeltemner. Hvis studentene fyller vilkårene for støtte fra Lånekassen, kan de få studiestøtte ut fra studiebelastning, selv om de er enkeltemnestudenter.

Gjelder dette kun for en unntaksperiode?

Muligheten til å tilby enkeltemner som beskrevet her, følger av det ordinære regelverket og gjelder både i koronapandemien og i normalsituasjonen. Dersom det er nødvendig, kan dere under koronapandemien tilby utdanninger og emner på andre måter enn det som ble fastsatt i akkrediteringen. For eksempel kan et emne tilbys som nettstudium, i stedet for på campus. Varige endringer av utdanningsform krever at dere først melder fra til NOKUT.

Hvordan dokumenteres enkeltemner?

Enkeltemner dokumenterer dere gjennom en karakterutskrift. Karakterutskriften vil vise hvilket emne som er tatt, hvor mange studiepoeng emnet er på, og karakter eller bestått / ikke bestått.
Dersom fagskoler ønsker å vise at enkeltemnet er en kompetanseheving som står på egne ben, kan dere for eksempel lage et vedlegg til karakterutskriften som forklarer kompetansen emnet gir.

Hvem kan få utsendt vitnemål?

Fagskoleloven setter grenser for hva som utgjør en hel fagskoleutdanning. Vitnemål kan bare skrives ut for hele utdanninger. En fagskoleutdanning kan ikke være mindre enn 30 studiepoeng og må være akkreditert. Kunnskapsdepartementet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra omfanget.
Enkeltemner vil derfor ikke gi vitnemål i seg selv, men emnene kan bli en del av en fullført fagskoleutdanning eller grad. For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må minst 30 av studiepoengene være avlagt ved denne fagskolen.

Dette går frem av fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no) og fagskoleloven § 19 (lovdata.no).

Hvilke kilder gir mer informasjon om reglene?