Sakkyndige – fagskoletilbud

Før søknader om godkjenning av utdanningstilbud går til sakkyndig vurdering, foretar NOKUT en administrativ vurdering av styringsordning, reglement og kvalitetssikringssystem.

Den sakkyndige komiteen

Sakkyndig komité vurderer forhold som:

  • Læringsmål og kvalifikasjoner
  • Faglig innhold
  • Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer
  • Eksamen og vitnemål
  • Infrastruktur

Søker får mulighet til å foreslå sakkyndige, og til å uttale seg om forslag til komité. Ingen sakkyndig kan ha, eller ha hatt, oppgaver for, eller annen tilknytning til, søker som fører til inhabilitet.

De sakkyndige skal levere sin faglige vurdering av utdanningstilbud i et felles dokument etter mal fra NOKUT. I dette dokumentet konkluderer de sakkyndige med om kriteriene er tilfredsstillende oppfylt, og om komiteen anbefaler godkjenning eller ikke.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

Faglig vurdering av søknad om godkjenning av utdanningstilbud kan foretas av én eller flere sakkyndige og/eller av annet statlig tilsyn.

Følgende kvalifikasjoner må alltid være til stede ved en sakkyndig vurdering:

  • Formell teoretisk utdanning på minst nivå med toårig fagskoleutdanning innen aktuell utdanning eller beslektet utdanning
  • Formell teoretisk utdanning kan erstattes med tilsvarende realkompetanse
  • Pedagogisk praksis som er relevant for omsøkt utdanning
  • God kunnskap om og erfaring fra aktuelt yrke/yrkesfelt.

Avhengig av søknadens innhold skal kvalifikasjonene for deler av vurderingen suppleres.

For søknader om å tilby utdanningstilbudet som fjernundervisning gjelder: Kompetanse på pedagogisk bruk av teknologi og organisering av fjernundervisningstilbud

For søknader hvor det inngår sertifisering/autorisasjon for yrket gjelder: Kunnskap om sertifiserings-/autorisasjonskravene.