Beskjed om fagskulesøknadar

Om de planlegg å søke fagskuleakkreditering til neste søknadsfrist, ber vi om beskjed i god tid. At de gjev beskjed ei stund før søknadsfristen vil effektivisere søknadsbehandlinga vår, og gje dykk raskare svar på søknaden.

Kva ønskjer vi beskjed om?

Vi ber om beskjed om de planlegg å søke om akkreditering av fagskuletilbod ved neste søknadsrunde. Det gjeld alle type søknader, både søknader om nye utdanningar og endringar i utdanningar som tidlegare er akkrediterte. 

Innhaldet i beskjeden

Vi treng nok informasjon om innhaldet i utdanninga til å kunne starte planlegginga av neste søknadsrunde. Vi vil nytte informasjonen mellom anna til å finne sakkunnige og sørgje for at dei rette saksbehandlarane hos oss er klare til å behandle sakene. Informasjonen vil ikkje ha innverknad på vurderinga av søknaden.

Vi ønskjer at de fyller ut et eige skjema

Vi har eit eige skjema for beskjed om søknader.

Når ønskjer vi beskjed?

Det er mogleg å gje beskjed heilt fram til søknadsfristane 10. februar og 15. september, men vi håper de gjev oss beskjed:

  • før 10. januar for søknadsfristen 10. februar
  • før 15. august for søknadsfristen 15. september

Di tidlegare beskjeden kjem, di meir effektiv kan saksbehandlinga bli.

Send skjemaet med beskjed til: fagskole@nokut.no

Nye søknadsskjema, rettleiarar og regelverk

Ei ny fagskuletilsynsforskrift tok til å gjelde 1. august 2020. Frå søknadsfristen 15. september 2020 nyttar NOKUT ein ny saksbehandlingsmodell for alle søknader om fagskuleutdanningar. NOKUT har også laga nye søknadsskjema og ein ny rettleiar for de som skal søkje om akkreditering av fagskuleutdanning.