Fagskole

Beskjed om fagskulesøknader

Om de planlegg å søke akkreditering av fagskuleutdanning til neste søknadsfrist, ber vi om beskjed i god tid. Ein beskjed på førehand lét oss behandle søknader meir effektivt, og kan føre til at de får raskare svar på søknaden.

Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF)

FKF er en rent faglig inndeling av fagskoleutdanning. Formålet med FKF er å gjøre det enklere å sammenligne kunnskap om fagskolesektoren, uavhengig av hvor kunnskapen kommer fra. Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF) er utviklet i samarbeid mellom Diku, NIFU, NOKUT og NSD i dialog med SSB.

Høring ny fagskoletilsynsforskrift

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) fra 23. april 2020 var på høring i perioden 28. juni 2019 til 1. november 2019. Her finner du høringsdokumentene.

Klagerett

Ein fagskule kan klage på NOKUTs vedtak om akkreditering, vedtak om revidering av akkreditering og på vurderinga av kvalitetssikringssystem. Klager blir behandla av ei uavhengig klagenemnd.

Ofte stilte spørsmål – fagskoleutdanning

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om fagskoleutdanning. Nederst finner du også svar på vanlige spørsmål om fagskoleutdanning knyttet til koronasituasjonen.

Sakkunnige – fagområde

Før søknader om akkreditering av fagområde går til sakkunnig vurdering, gjer NOKUT ei administrativ vurdering av om fagskolen oppfyller vilkåra for å få behandle søknaden (fagskoleforskriften § 48 første avsnitt) og av rutina for etablering av nye utdanningstilbod og endringar i dei eksisterande. Vi ser også på om søknaden er egna for sakkunnig behandling.