Akkreditering i tre faser

Behandlingen av søknad om akkreditering av nytt studietilbud er delt inn i tre faser: prekvalifisering, akkreditering og oppfølging.

Modell akkrediteringsprosess

Fase 1 Prekvalifisering – kun for søkere uten tidligere akkrediterte studietilbud

I prekvalifiseringen vil NOKUT sikre at institusjonen oppfyller de organisatoriske og lovmessige forutsetningene for å kunne tilby høyere utdanning og/eller fagskoleutdanning. Slike forutsetninger omfatter blant annet styringsordning, reglement/forskrift, rekruttering av studenter, plan for utvikling av fagmiljø, økonomi og infrastruktur.

Fase 2 Akkreditering – for alle søkere

Den eksterne faglige vurderingen deles mellom søker og NOKUT.

  • Ekstern faglig vurdering av det enkelte studietilbudet: Søkeren (institusjonen) sørger selv for at det blir utført en ekstern faglig vurdering av det planlagte studietilbudet. Vurderingen legges ved søknaden om akkreditering.
  • En overordnet, helhetlig vurdering av den planlagte utdanningen: Et sakkyndig panel oppnevnt av NOKUT vurderer søknaden om akkreditering. Panelet vurderer om relevante lover og forskrifter er anvendt riktig i den eksterne faglige vurderingen i samsvar med praksis og gir NOKUT råd om akkreditering.

Fase 3 Oppfølging – NOKUT følger opp studieprogrammet når det har vært drevet en viss tid (for eksempel etter uteksaminering av første kull)

Alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner må til enhver tid sørge for at kravene til akkreditering er oppfylt, og at de gjennomfører periodiske evalueringer av studietilbudene sine. NOKUTs oppfølging vil ta utgangspunkt i den dokumentasjonen institusjonene allerede er pålagt å utarbeide til egen bruk. Institusjonene sender denne dokumentasjonen inn til NOKUT.