Stor tillit i befolkningen til høyere utdanning

Samfunnsoppdraget til NOKUT er å bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Det gjør vi blant annet gjennom å føre tilsyn og gjennom å undersøke og synliggjøre kunnskap om kvalitetstilstanden, både det som går bra og det som bør bli bedre.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

I vår søken etter mer kunnskap har vi nylig fått gjennomført en undersøkelse* der et representativt utvalg av befolkningen er spurt om hva de tenker om utdanningskvaliteten. Det har gitt oss klare indikasjoner på at tilliten til det som foregår på universitetene og høyskolene er høy. Jeg vil trekke fram noen tall jeg synes er interessante:

  • 82 prosent av de som svarte høsten 2019, har et positivt inntrykk av kvaliteten på norsk høyere utdanning. Det er en oppgang på seks prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse i 2017.
  • Det er også økende tillit til at norske universiteter og høyskoler holder et høyt internasjonalt nivå. Over 80 prosent er enig her også.
  • Det er også rundt 80 prosent som mener at norske universiteter og høyskoler tilbyr utdanning som er relevant for arbeidslivet. Samtidig oppgir om lag halvparten at de mener at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet er godt. I studiebarometeret som ble lansert 29. januar , ser det ikke ut til at studentene selv er helt enig i dette.
  • Som i 2017 mener omtrent halvparten at det er viktig at norske studenter får et utenlandsopphold i løpet av studietiden.
  • Når man blir bedt om å oppgi hvilken utdanning i Norge som er best, nevnes «lege» og «ingeniør» klart oftest. Mer enn en av fire oppgir dette. For øvrig er min vurdering at det ikke er grunnlag for å trekke fram enkeltutdanninger ut fra denne undersøkelsen.
  • Ser vi på institusjoner, er det NTNU som oftest trekkes fram som en institusjon som skiller seg ut med god kvalitet. NTNU ligger her langt foran øvrige institusjoner. For øvrig er bildet omtrent som man kan forvente ut fra institusjonenes størrelse og synlighet i samfunnet over tid, med UiO, NHH, UiB og BI i toppen etter NTNU. For andre institusjoner er det så få svarende at det ikke gir noen mening å trekke de fram.
  • Det er for øvrig 60 prosent som er helt eller delvis enig i at det er kvalitetsforskjeller mellom norske universiteter.

Disse resultatene samsvarer godt med Innbyggerundersøkelsen til Difi. I 2019-versjonen av denne undersøkelsen svarte 79 prosent av de spurte at de har godt inntrykk av universitetene og høyskolene. Tallet har vært stabilt de siste ti årene. Flere av de høyere utdanningsinstitusjonene er dessuten blant dem som scorer høyest i Kantars omdømmemåling av offentlige virksomheter.

Det er veldig bra at så mange nordmenn har tillit til det som foregår på universitetene og høyskolene. Det er dessuten svært få som sier de har lav tillit. De gode resultatene kommer nok ikke av at den jevne nordmann tenker så mye på NOKUTs undersøkelser og tilsyn. Jeg tror heller ikke politikerne kan ta så mye av æren for dette. Disse resultatene tror jeg først og fremst skyldes at vi har mange solide institusjoner med dyktige folk som brenner for det de driver med. Det er det gode arbeidet de gjør hver eneste dag som over tid har gitt sektoren dette gode omdømmet.

Når det er sagt, mener jeg at også NOKUT har noen aksjer i dette. Vi har i mange år bidratt til å rette søkelyset på utdanningsgjerningen og kvaliteten ved universitetene og høyskolene. Det kommer vi til å fortsette med. Vi skal undersøke og oppsummere kvalitetstilstanden og føre målrettede tilsyn. Og vi skal lage møteplasser, spille inn podcaster og spre kunnskapen på andre måter. Både ansvarlige politikere og den jevne nordmann kan være trygge på at det finnes noen som ser institusjonene i kortene, stimulerer dem til å løfte seg videre og sier tydelig fra og griper inn når det er nødvendig. Det siste trenger vi heldigvis ikke gjøre så ofte.

 * Undersøkelsen er gjennomført av Kantar i november og desember 2019 og er basert på et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Etter at denne bloggen ble publisert, har flere tatt kontakt med oss for å se undersøkelsen i sin helhet. Alle funnene som er omtalt kan dere nå finne her. Men jeg vil understreke at jeg har trukket fram de resultatene som vi vurderer som meningsfulle å løfte fram utfra tallmaterialet i Kantars undersøkelse. Det er også resultater i undersøkelsen som jeg har latt være å trekke fram fordi det er så få personer bak svarene. Vi oppfordrer til å bruke tallene med forsiktighet.

Del med andre