Offensivt kunnskapsbudsjett

Det er positivt å se at forslaget til statsbudsjett har en sterkt kunnskapsprofil, og det er bra at regjeringen prioriterer utdanning og forskning når vi skal ut av koronakrisen.

Forside Prop. 1 S
Forside Prop. 1 S

NOKUT har en viktig jobb å gjøre med å følge opp kvaliteten på både eksisterende og nye utdanningstilbud. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet til å sikre kvaliteten også fremover, særlig med en så kraftig økning i utdanningskapasiteten i samfunnet.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40,75 milliarder til universiteter og høyskoler, en økning på over to milliarder. I tillegg kommer diverse støtteordninger og andre tilskudd. Fagskolene får en drøy milliard i driftstilskudd og utviklingsmidler, en økning på nesten 250 millioner. I budsjettet legges det også opp til 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU), en økning på to milliarder fra i år. Regjeringen foreslår at NOKUTs bevilgning er på samme nivå som inneværende år; 176,5 millioner kroner.

Denne våren lanserte regjeringen Utdanningsløftet 2020 som et viktig tiltak rettet mot et koronarammet arbeidsliv. Totalt sett er det for inneværende år bevilget 1,6 milliarder til en rekke ulike tiltak innen utdanning og kompetanseheving i en tid der mange er permitterte og ledige. NOKUT vil ha tett dialog med blant annet Diku og Kompetanse Norge med sikte på god arbeidsdeling og økt effektivitet i dette arbeidet. Målet med Utdanningsløftet er at Norge samlet sett kommer styrket ut av krisen. Dette videreføres inn i 2021. Det foreslås 2,5 milliarder kroner til Utdanningsløftet i 2021.

Som en del av denne satsingen foreslår regjeringen og videreføre de 4000 studieplassene ved universiteter og høyskoler og de 1600 fagskoleplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett før sommeren. I tillegg foreslås det å opprette ytterlige 500 nye fagskoleplasser.

Utdanningsløftet er en viktig satsing som jeg håper vil bety en forskjell i mange mennesker liv. NOKUT skal bidra til at de utdanningstilbudene som nå utvikles, også har god kvalitet. Det er institusjonene som har ansvaret for utdanningene, men NOKUT vil følge opp med de virkemidlene vi har for at samfunnet skal ha tillit til at kvaliteten er som den skal være.

Les Kunnskapsdepartementets budsjettforslag

Del med andre