Flere fagskolestudenter enn noen gang

Det har aldri vært flere fagskolestudenter i Norge, og kompetansen deres er etterspurt i arbeidsmarkedet. Studentene er fornøyde med kvaliteten på utdanningene, men de mener at kontakten med arbeidslivet kunne vært bedre. Det er et tankekors.

Fra NOKUT-frokost 24. september
Fra NOKUT-frokost 24. september

For mange er kanskje fagskoler et lite kjent begrep. Slik var det også for meg da jeg kom inn i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i 2013. Mye har imidlertid skjedd siden den gang. Den politiske oppmerksomheten rundt fagskolenes betydning i samfunnet er vesentlig bedre, og mange strukturelle grep er gjort. Fagskolene spiller en vesentlig rolle i utdanningssystemet, og de tilbyr viktige og relevante utdanninger som fortjener mer oppmerksomhet enn de får. De er rett og slett en skjult skatt i utdanningssystemet vårt!

Fagskoleutdanningene er høyere yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående nivå og som har en varighet fra et halvt til to studieår. Ofte er de tilrettelagt slik at de kan tas mens man er i jobb, for å bygge videre på eksisterende ferdigheter. Helt sentralt er det at utdanningene skal gi kompetanse som kan tas direkte i bruk i et arbeidsliv i rask endring. I en tid der langt flere enn normalt er permittert eller står uten jobb er dette viktige tilbud, særlig når vi vet at økende arbeidsledighet ofte rammer dem med lav eller ingen utdannelse fra før. Fagskolene er fleksible og gir en mulighet til å fylle på med kompetanse arbeidslivet selv etterspør. Skolene tilbyr et bredt spekter av utdanninger. Blant annet utdanner de lokførere, prosjektledere innen bygg og anlegg, helsearbeidere og app-programmerere.

For tredje år på rad har vi spurt hvordan fagskolestudentene opplever studiekvaliteten ved utdanningen sin. Nærmere 7000 studenter fra 67 fagskoler har svart på Studiebarometeret for fagskolestudenter. Det er naturligvis en del variasjoner, men hovedinntrykket er at fagskolestudentene er fornøyde med kvaliteten på utdanningene. Det tyder på at det gjøres en god jobb på fagskolene.

For det er fagskolene selv som har ansvaret for kvaliteten i utdanningene de tilbyr. Men NOKUT skal bidra til å styrke fagskolenes evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene. Det er en jobb vi tar på største alvor. Denne høsten har vi for første gang startet periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet til fagskolene, på lik linje som vi gjør med høyskoler og universiteter. I løpet av seks til åtte år skal vi gjennomføre periodisk tilsyn ved alle landets fagskoler. I tillegg til at tilsynene gir oss informasjon om kvalitetsnivået, håper vi at fagskolene selv bruker det til å videreutvikle utdanningene sine.

Samtidig som det er bra at fagskolestudentene ser ut til å være tilfredse med kvaliteten, er det et tankekors at mange av studentene svarer at de opplever lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen. Også her er det variasjoner mellom studieprogrammene. Det ligger i fagskolenes natur å være tett koblet på arbeidslivet, også underveis i utdanningene. NOKUT gjør nå en oppfølgingsundersøkelse av disse resultatene for å finne ut mer om hva som skal til for å bedre denne situasjonen.
Vi skal også fortsette å jobbe sammen med fagskolene så de kan opprette og opprettholde utdanninger av god kvalitet. Vårt mål er å bidra til økt anerkjennelse og bevissthet om fagskolesektoren slik at det blir utdannet flere fagskolekandidater, kandidater som er etterspurte i et arbeidsmarked i stadig endring.

Del med andre