Spania

1. Godkjenning i Norge

1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Utdanningsdokumenter

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunn og videregående skole
2.2 Mellomnivå
2.3 Høyere utdanning
2.4 Lærerutdanning
2.5 Større utdanningsreformer
2.6 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

 

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

(se også pkt. 2.1.2)

Utdanning som gir adgang til universitetsutdanning i hjemlandet:
Fullført og bestått videregående skole (12 års skolegang).
Høyere utdanning på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.
 

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

Før innføringen av Bolognaprosessen:

 • Høyere utdanning godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet. Alle titler er lovbeskyttet.
 • Diplomado: 3-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng.
 • Ingeniero Técnico: 3-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng.
 • Arquitecto Técnico: 3-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng.
 • Maestro - Especialidad de (...): 3-årig grad som normalt gis godkjenning som likestilt med bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng.
 • Licenciado: 4-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad pluss 60 studiepoeng / 4 års høyere utdanning / 240 studiepoeng.
 • Licenciado: 5-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad pluss 120 studiepoeng / 5 års høyere utdanning / 300 studiepoeng.
 • Título de Ingeniero: 5-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad pluss 120 studiepoeng / 5 års høyere utdanning / 300 studiepoeng.
 • Título de Arquitecto: 5- eller 6-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad pluss 120–150studiepoeng / 5–6 års høyere utdanning / 300–360 studiepoeng.
 • Doctorado: Gikk over to sykluser, hvor 1. syklus hadde en varighet på 2 år og utgjorde totalt 32 créditos (hvorav kurs utgjorde 20 créditos og innledende forskningsarbeid utgjorde 12 créditos). 2. syklus besto av forskningsarbeid og avhandling, og ble avsluttet med disputas. Kan normalt godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk doktorgrad hvis kriteriene for dette er oppfylt.

 • Diploma de Estudios Avanzados (DEA): Ikke ansett som en del av det offisielle gradssystemet i Spania, men snarere en delkvalifikasjon (Titulo Propio) studentene oppnådde etter å ha fullført 1. syklus av en Doctorado. Kvalifikasjonen anses som en avbrutt doktorgrad og kan normalt godkjennes som 120 studiepoeng på ph.d.-nivå / 2 års høyere utdanning.

Etter innføringen av Bolognaprosessen:

 • Grado: 4-årig grad som normalt gis generell godkjenning som likestilt med bachelorgrad pluss 60 studiepoeng på bachelorgradsnivå / 4 års høyere utdanning / 240 studiepoeng.
  Studenter som allerede har fullført en Diplomado, Arquitecto Tecnico eller Ingeniero Tecnico har muligheten til å oppnå en Grado ved å fullføre et 6 måneder langt pasarela eller curso de adaptación a grado. NB! For å tilrettelegge bedre for internasjonal studentmobilitet, har spanske myndigheter gjennom Real Decreto 3+2 åpnet opp for at spanske læresteder fra og med det akademiske året 2016-17 kan tilby 3-årige grado-utdanninger (180 ECTS), som etterfølges av 2-årige mastergrader. 
 • Título de Máster Universitario: 1–2-årig grad som normalt gis godkjenning som 60–120 studiepoeng på mastergradsnivå / 1–2 års høyere utdanning. En 1-årig mastergrad som bygger på en 4-årig grad, kan normalt godkjennes samlet som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad og en akkreditert norsk mastergrad / 5 års høyere utdanning / 300 studiepoeng dersom det inngår et selvstendig arbeid i mastergraden.
 • Doctorado: Normalt normert til 3 års fulltidsstudier, hvor 1 . syklus har 1 års varighet og består av kurs tilsvarende 60  ECTS. 2. syklus består av forskningsarbeid og avhandling, og avsluttes med disputas. Kan normalt godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk doktorgrad hvis kriteriene for dette er oppfylt.

Universitetene tilbyr også egne grader som kalles título propio. De er ikke en del av det offisielle gradssystemet og danner derfor ikke grunnlag for generell godkjenning, men kan være kompetansegivende med tanke på arbeidsmarkedet.


1.3 Utdanningsdokumenter

Vitnemål utstedes og signeres av Utdanningsdepartementet.

Det utstedes også en karakterutskrift.

For utdanninger som er tatt etter innføringen av Bolognaprosessen utstedes også Diploma Supplement (DS).

 

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

 

2.1 Grunnskole og videregående skole


2.1.1 Utdanningsstruktur i grunnskole og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Barneskole: varighet 6 år
 • Ungdomsskole: varighet 4 år
 • Videregående opplæring: varighet 2 år.

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet
Título de Bachiller


2.2 Mellomnivå

Etter obligatorisk skolegang kan man i stedet for ordinær videregående opplæring ta "Intermediate level" og deretter "Advanced Level" yrkesrettet opplæring. "Advanced Level" kan gi studiekompetanse i Spania.


2.3 Høyere utdanning


2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning
Universitetene er både statlige og private læresteder og dekker alle vanlige akademiske fagområder. Kunstutdanning foregår ved konservatorier, "integrerte skoler" og autoriserte private studiesentre. Etter 4 år på høyeste nivå oppnås "Título Superior", en kvalifikasjon som i Spania sidestilles med graden Licenciado-/Grado som tildeles ved universitetene.

2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.3.3 System for studiepoeng
Antallet créditos kan variere mellom hver enkelt grad. En crédito  tilsvarer 10 undervisningstimer.  Etter innføringen av Bolognaprosessen brukes ECTS studiepoeng.


2.3.4 Karaktersystem

Karaktersystemet for bestått går fra 5.0 (laveste) til 10 (høyeste).

 • 10: Matricula de Honor – Honours
 • 9–9.9: Sobresaliente (SB) – Outstanding
 • 7–8.9: Notable (NT) – Very good 
 • 5–6.9: Aprobado (AP) – Pass
 • 0–4.9: Suspenso (SS) – Fail

2.4 Lærerutdanning

Lærerkvalifikasjonene er like i alle Spanias regioner, men de varierer med tanke på undervisningsnivå. Forenklet kan en si at det er tre hovedtyper kvalifikasjoner: for undervisning i førskole og på barneskole, for undervisning i videregående opplæring og for undervisning på høyere nivå.

Før 1990 ble lærerutdanning tilbudt ved lærerskoler (escuela normales), som i 1990 omgjort til universitetsinstitusjoner (escuelas universitarias de formación del profesorado).

Førskolelærer: Título de Maestro – Especialidad de Educación Infantil ble tilbudt som 3-årig førskolelærerutdanning før innføringen av Bolognaprosessen.

Fra 2012/2013 tilbys den 4-årige førskolelærerutdanningen Título de Graduado en Maestro de Educación Infantil og Título de Maestro fases ut.

Barneskolelærer: Título de Maestro de Enseñanza Primaria: 3-årig barneskolelærerutdanning før implementeringen av Bolognaprosessen. Denne erstattes av den 4-årige graden Título de Graduado en Maestro de Educación Primaria.

Videregåendeskolelærer: Etter fullført 1. og 2. syklus-studier ved universitetet kunne studentene ta pedagogikk-kurs på mellom 100–300 timer som inneholdt teoretisk undervisning og praksis, som førte frem til Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Studenter med oppnådde grader innen teknologi, psykologi eller pedagogikk var fritatt for å ta CAP. I 2010 ble CAP erstattet av  Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.


2.5 Større utdanningsreformer

Spania signerte Bolognadeklarasjonen i 1999.  Men det var først i 2005, da den nye gradsstrukturen (Grado og Master Universitario) ble vedtatt gjennom den kongelige resolusjonen 2005/55, at Spania begynte å innføre Bolognaprosessen. 


2.6 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

Det er ANECA (Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion) som er ansvarlig for kvalitetssikring av utdanningssystemet.


3. Lenker og kilder

 

Sist oppdatert: 25.01.2019


Relatert informasjon

Hos ANSA kan du lese erfaringsrapporter fra studiesteder i Spania. I rapportene kan du lese om bolig, undervisning, studentliv osv. Rapportene er skrevet av norske studenter ved det aktuelle lærested eller av ansatte ved ANSAs infosenter for utdanning i utlandet.
Les mer hos ANSA